:: การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 ::
เมนูหลัก
 

แสดงความคิดเห็น ติดตามข่าวสาร
หรือสอบถามข้อมูลโดยคลิก
Like Fanpage ของโรงเรียน


เพิ่มเพื่อน 


สถิติการรายงานตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

>> เมื่อรายงานตัวแล้ว ที่ช่องรายงานตัวจะเป็นสีเขียว
>> เมื่อแจ้งชำระเงินแล้ว ที่ช่องการชำระเงินจะเป็นสีเหลือง
>> เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการชำระเงินและยืนยันความถูกต้องแล้ว ที่ช่องการชำระเงินจะกลายเป็นสีเขียว

เลือกห้องเรียนพิเศษ

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนพิเศษ สถานะการรายงานตัว
สถานะ การชำระเงิน
1 เด็กหญิง รินทร์ลภัส ศรีวิชัย Gifted Math ไม่มารายงานตัว
ไม่มามอบตัว
รออัพโหลดเอกสาร
2 เด็กหญิง ญาณิศา เครื่องแจ้ Gifted Math รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
3 เด็กหญิง ธิติมา ตาสุยะ Gifted Math รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
4 เด็กหญิง พรกนก หัสดิน Gifted Math รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
5 เด็กหญิง กมลพร วีรางกูร Gifted Math ไม่มารายงานตัว
ไม่มามอบตัว
รออัพโหลดเอกสาร
6 เด็กชาย ภูมิพอเพียง บุญสะอาด Gifted Math รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
7 เด็กชาย ปัญญาฤทธิ์ เฉยพ่วง Gifted Math รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
8 เด็กชาย ณัฐวรรธน์ สิทธิโชคสกุลชัย Gifted Math รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
9 เด็กหญิง ณิชนันท์ แก้วแสง Gifted Math รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
10 เด็กหญิง จตุพร วิมูลชาติ Gifted Math รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
11 เด็กชาย บวรเดช ธิกันทา Gifted Math รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
12 เด็กหญิง ณหทัย ใจยวง Gifted Math รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
13 เด็กหญิง ณัฐณิชา ดารารัตน์ Gifted Math รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
14 เด็กชาย อนุกุล ทันวัน Gifted Math รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
15 เด็กหญิง ณฐมณวรรณ ปู่แก้ว Gifted Math ไม่มารายงานตัว
ไม่มามอบตัว
รออัพโหลดเอกสาร
16 เด็กหญิง ปทัตตา เลี้ยงบุตร Gifted Math รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
17 เด็กหญิง ปทิตตา เลี้ยงบุตร Gifted Math รายงานตัวแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
18 เด็กหญิง จันทรรัตน์ เลิศสิริมั่นคง Gifted Math รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
19 เด็กหญิง วรินธร มะโนสุทธิ์ Gifted Math รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
20 นางสาว ฐะนาพรรณ ปันน้อย Gifted Math รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
21 เด็กหญิง กุลสตรี ระเบียบวิไล Gifted Math รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
22 เด็กชาย วชิระ บัวสุวรรณ์ Gifted Math รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
23 นางสาว กรประวีณ์ สีงาม Gifted Math รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
24 เด็กชาย ปภังกร สุขสุพลสิริ Gifted Math รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
25 นาย ณัชพล ตอเงิน Gifted Math รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
26 นาย กฤษนัย ตาทอง Gifted Math รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
27 นาย ณัฐภัทร ขันคำกาศ Gifted Math รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
28 นาย วัชรชัย สวิชา Gifted Math รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
29 นางสาว วีนัส ศรีประดิษฐ Gifted Math รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
30 เด็กหญิง ศรัณย์พร ใจกาศ Gifted Math รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
31 นางสาว ศศิวิมล เขียวสะวะ Gifted Math รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
32 นางสาว พีชาณิกา จันสุภา Gifted Math รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
33 นางสาว พิทยาภรณ์ ม่วงมูล Gifted Math รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
1 นางสาว วิภาสิริ รักภักดี SMTE รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
2 เด็กหญิง ปรินพร กาวีเมือง SMTE รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
3 เด็กหญิง ภานิชญาดา รัตนงาม SMTE รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
4 นางสาว เบญญาภา เหมยกาศ SMTE รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
5 นาย นรภัทร ลาพิงค์ SMTE รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
6 นาย พัทธพล สังฆบุญ SMTE รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
7 เด็กหญิง กฤตินี สุทะนวน SMTE รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
8 นางสาว กฤติยา กาวารี SMTE รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
9 เด็กหญิง ณิธาดา สาลีโนศักดิ์ SMTE รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
10 นาย จิรวัฒน์ สุริยาสัก SMTE รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
11 นางสาว พสุชา มะโนบุราพากร SMTE รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
12 เด็กชาย ธีรวิชญ์ ละอองสุวรรณ SMTE ไม่มารายงานตัว
ไม่มามอบตัว
รออัพโหลดเอกสาร
13 นางสาว พีรดา คำใจ SMTE ไม่มารายงานตัว
ไม่มามอบตัว
รออัพโหลดเอกสาร
14 นางสาว นันท์ธพร อะโนสัก SMTE รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
15 นางสาว อริสรา ใจสวรรค์ SMTE รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
16 นางสาว ณัฐรินทร์ มาทอง SMTE รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
17 นาย นันท์นภัส ไชยศิริ SMTE รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
18 นางสาว วาษิตา คำเงิน SMTE ไม่มารายงานตัว
ไม่มามอบตัว
รออัพโหลดเอกสาร
19 นางสาว พรปพรรณ วรรณ์คำ SMTE รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
20 เด็กหญิง ชลิดา ใจยาใหญ่ SMTE รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
21 เด็กหญิง ภวิกา กันทะยัด SMTE รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
22 เด็กชาย ธนวิชญ์ อะนนท์ SMTE รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
23 นางสาว ณัฐณิชา ปุกปัน SMTE รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
24 นางสาว โปรดปราน สมเครือ SMTE รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
25 เด็กหญิง สุธีธิดา มณีขัตย์ SMTE รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
26 นางสาว ปรียาภัทร จากสีพรม SMTE รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
27 นาย จิระภัทร มีเพียร SMTE รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
28 นางสาว ณัฐธิดา กองคำ SMTE รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
29 นาย ธนกฤษ ไชยยาคำ SMTE รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
30 นางสาว ชุติมา โนนทิง SMTE รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
31 นาย ปารัชตะ คำวังพฤกษ์ SMTE รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
32 เด็กหญิง กมลพร อินโม่ง SMTE สละสิทธิ์ รออัพโหลดเอกสาร
33 นางสาว ปวันรัตน์ สุภาเวียง SMTE รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
34 นางสาว ชนัญญา จันตาศาลา SMTE รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
1 เด็กหญิง อภิญญา จันหนิ้ว เตรียมวิศวะ (STEM) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
2 เด็กหญิง ณิชาภัทร สุภนัส เตรียมวิศวะ (STEM) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
3 เด็กหญิง นันทิชา กองอรินทร์ เตรียมวิศวะ (STEM) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
4 เด็กชาย ศุภกานต์ เมืองมูล เตรียมวิศวะ (STEM) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
5 เด็กชาย ภูริณัฐ ชัยกาวิล เตรียมวิศวะ (STEM) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
6 เด็กหญิง ปวันรัตน์ เจริญศรีสุวรรณ เตรียมวิศวะ (STEM) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
7 เด็กหญิง วันวิสาข์ แพนไธสง เตรียมวิศวะ (STEM) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
8 เด็กชาย ธีระศักดิ์ เชื้อเมืองพาน เตรียมวิศวะ (STEM) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
9 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ สิงห์ตัน เตรียมวิศวะ (STEM) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
10 เด็กหญิง ภัทรภร ตันอนุชิตติกุล เตรียมวิศวะ (STEM) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
11 เด็กหญิง ณัฐวรรณ อภิวงค์งาม เตรียมวิศวะ (STEM) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
12 นางสาว พิมพ์ลภัสน์ ปู่คำปัน เตรียมวิศวะ (STEM) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
13 เด็กหญิง ณัฐชญา พงค์กู่ เตรียมวิศวะ (STEM) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
14 เด็กหญิง วิชญาดา แก้วสุวรรณ เตรียมวิศวะ (STEM) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
15 เด็กหญิง ดารากานต์ นันตา เตรียมวิศวะ (STEM) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
16 เด็กชาย วรวิช ไตรรัตน์ เตรียมวิศวะ (STEM) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
17 เด็กหญิง ศุภกานต์ สินเทียม เตรียมวิศวะ (STEM) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
18 เด็กชาย ฐิติวัสส์ ต๋าคำ เตรียมวิศวะ (STEM) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
19 เด็กหญิง พัชรนันท์ ศักดิ์เมธาจิรกิจ เตรียมวิศวะ (STEM) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
21 เด็กชาย อนุภัทร อินต๊ะ เตรียมวิศวะ (STEM) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
22 เด็กชาย กีรติ จิโนคุณ เตรียมวิศวะ (STEM) ไม่มารายงานตัว
ไม่มามอบตัว
รออัพโหลดเอกสาร
23 นางสาว กมลวรรณ ดิเรกศานต์ เตรียมวิศวะ (STEM) ไม่มารายงานตัว
ไม่มามอบตัว
รออัพโหลดเอกสาร
24 เด็กหญิง ทิพธัญญา บุญมาธรรม เตรียมวิศวะ (STEM) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
25 เด็กหญิง ปุณยวีร์ เกตุบุตร เตรียมวิศวะ (STEM) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
26 เด็กชาย พีรวิชญ์ มะโนชมภู เตรียมวิศวะ (STEM) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
27 เด็กชาย ณิชกุล ภัทรทวีรัชต์ เตรียมวิศวะ (STEM) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
28 นางสาว ปาณิสรา ขันธง เตรียมวิศวะ (STEM) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
29 เด็กหญิง วศินี ป๊อกกาศ เตรียมวิศวะ (STEM) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
30 นางสาว ธนัญชนก จำติ๊บ เตรียมวิศวะ (STEM) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
31 เด็กชาย ณัฐกรณ์ จันทร์เจริญ เตรียมวิศวะ (STEM) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
32 เด็กหญิง ณชนก จันทราพูล เตรียมวิศวะ (STEM) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
33 เด็กหญิง แสงหอม ลุงหลู่ เตรียมวิศวะ (STEM) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
34 เด็กหญิง พลอยชมพู แทนรินทร์ เตรียมวิศวะ (STEM) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
35 เด็กหญิง กัญญาภัค เตือนใจ เตรียมวิศวะ (STEM) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
36 นางสาว ธนิสรา พลพวง เตรียมวิศวะ (STEM) ไม่มารายงานตัว
ไม่มามอบตัว
รออัพโหลดเอกสาร
37 นาย อภิสิทธิ์ ใจพิงค์ เตรียมวิศวะ (STEM) สละสิทธิ์ รออัพโหลดเอกสาร
38 เด็กหญิง อชิรญา ยะมูล เตรียมวิศวะ (STEM) สละสิทธิ์ รออัพโหลดเอกสาร
39 เด็กชาย ณัฐชานนท์ พรมคำตัน เตรียมวิศวะ (STEM) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
40 นางสาว สุวิชาดา เเสนฤาษี เตรียมวิศวะ (STEM) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
41 เด็กหญิง ฬภัสรดา ไชยมงคล เตรียมวิศวะ (STEM) สละสิทธิ์ รออัพโหลดเอกสาร
42 นางสาว ปิยะรัตน์ ทะพิงแก เตรียมวิศวะ (STEM) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
43 นางสาว เฉลิมขวัญ วิมลใย เตรียมวิศวะ (STEM) สละสิทธิ์ รออัพโหลดเอกสาร
44 นางสาว อุษาวณี ยะป้อม เตรียมวิศวะ (STEM) สละสิทธิ์ รออัพโหลดเอกสาร
45 นางสาว ชลธพร นันใจสัก เตรียมวิศวะ (STEM) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
เป็นชาย 31 คน หญิง 80 คน จำนวนรวมทั้งสิ้น 111 คน จำนวนที่รับ 96 คน ไม่มารายงานตัว,ไม่มามอบตัว,สละสิทธิ์ 15 คน
 
 

 

 
พัฒนาระบบโดย : คุณครูทวีป นวคุณานนท์
งานรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม.ลำปาง ลำพูน