:: การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 ::
เมนูหลัก
 

แสดงความคิดเห็น ติดตามข่าวสาร
หรือสอบถามข้อมูลโดยคลิก
Like Fanpage ของโรงเรียน


เพิ่มเพื่อน 


สถิติการรายงานตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป ความสามารถพิเศษ และ โควตา ม.3 เดิม

>> เมื่อรายงานตัวแล้ว ที่ช่องรายงานตัวจะเป็นสีเขียว
>> เมื่อแจ้งชำระเงินแล้ว ที่ช่องการชำระเงินจะเป็นสีเหลือง
>> เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการชำระเงินและยืนยันความถูกต้องแล้ว ที่ช่องการชำระเงินจะกลายเป็นสีเขียว

เลือกแผนการเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล แผนการเรียน สถานะการรายงานตัว
รายงานตัว การชำระเงิน
1 นางสาว พลอยกาญจน์ ทาจี้ รายงานตัวแล้ว รออัพโหลดเอกสาร
2 เด็กหญิง ธนัญชนก จันทบุญ รายงานตัวแล้ว รออัพโหลดเอกสาร
3 นางสาว พิไลลัษณ์ กันทะวัง ไม่มารายงานตัว รออัพโหลดเอกสาร
4 นางสาว นวพร ขุมเงิน ไม่มารายงานตัว รออัพโหลดเอกสาร
5 เด็กชาย สุวิชชา จันตาทะ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
6 นางสาว อารยา จันทร รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
7 นาย พิชญะ มณีเหล็ก รายงานตัวแล้ว รออัพโหลดเอกสาร
8 นางสาว ณัฐธิตา จันตัน รายงานตัวแล้ว รออัพโหลดเอกสาร
9 เด็กชาย อาณาจักร ดวงกาศ รายงานตัวแล้ว รออัพโหลดเอกสาร
10 นาย กล้าตระกูล แผ่นวรรรณ รายงานตัวแล้ว รออัพโหลดเอกสาร
11 นาย ภูมิภัทร ภูดอนตอง รายงานตัวแล้ว รออัพโหลดเอกสาร
12 นางสาว จิรัฐิติกาล ใจหล้า รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
13 นาย รัชชานนท์ แก้วเพีย รายงานตัวแล้ว รออัพโหลดเอกสาร
14 นางสาว มณฑิตา ฉลูทอง รายงานตัวแล้ว รออัพโหลดเอกสาร
1 เด็กชาย ดนุศาสตร์ หงษ์ใจ ศิลป์ทั่วไป รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
2 เด็กหญิง อลิสา ลังกากาศ ศิลป์ทั่วไป รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
3 เด็กชาย อดิเทพ สุวรรณคำ ศิลป์ทั่วไป รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
4 เด็กชาย ปองคุณ จอมเป็ง ศิลป์ทั่วไป รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
5 เด็กชาย ศุภกฤต อิ่นคำ ศิลป์ทั่วไป รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
6 เด็กชาย ธีรภัทร ตาสุยะ ศิลป์ทั่วไป รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
7 เด็กชาย ประทานพร เนตรผาบ ศิลป์ทั่วไป รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
8 เด็กชาย ธนกานต์ แสนเกรียง ศิลป์ทั่วไป รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
9 เด็กชาย อรรถพล เจ้ามีศีล ศิลป์ทั่วไป ไม่มารายงานตัว รออัพโหลดเอกสาร
10 เด็กหญิง อัจฉริยา หิรัญรัตน์ ศิลป์ทั่วไป รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
11 เด็กชาย ชลกร อนันชัย ศิลป์ทั่วไป รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
12 เด็กชาย ณัฐภัทร ตาวงศ์ทิ ศิลป์ทั่วไป รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
13 นางสาว ปานฤทัย เปลี่ยนเหล็ก ศิลป์ทั่วไป รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
14 นาย ณัฐนนท์ โปธาศรี ศิลป์ทั่วไป รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
15 นาย พงศกร อุดจี้ ศิลป์ทั่วไป รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
16 เด็กชาย นภัสรพี เอ็วจักร ศิลป์ทั่วไป รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
17 เด็กหญิง ณพิชชา รชตภักดี ศิลป์ทั่วไป รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
18 เด็กหญิง มลข่อง ลุงคำ ศิลป์ทั่วไป รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
19 เด็กหญิง พัชรา รินทะกะ ศิลป์ทั่วไป รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
20 นางสาว ปภัสสร สีวัน ศิลป์ทั่วไป รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
21 นางสาว ขวัญนภา สุภาวงค์ ศิลป์ทั่วไป รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
22 นาย วิศรุต ภูวัง ศิลป์ทั่วไป รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
23 เด็กชาย กฤช เส่โอ ศิลป์ทั่วไป รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
24 เด็กหญิง สุดารัตน์ ปิงวัง ศิลป์ทั่วไป รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
25 นางสาว กาลัญญู พรมมินทร์ ศิลป์ทั่วไป รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
26 เด็กชาย ชนสรณ์ จันทร์เขียว ศิลป์ทั่วไป รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
27 เด็กหญิง แสงดาว ลุงจินะ ศิลป์ทั่วไป รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
28 นาย จิรายุ อิทธิวัฒนกุล ศิลป์ทั่วไป รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
29 นางสาว เกสรา (พรพรรษา) สิธิวงค์ ศิลป์ทั่วไป รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
30 นางสาว พิชามญชุ์ ใจคำ ศิลป์ทั่วไป รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
31 เด็กหญิง ประภาวดี ศรีเมืองมูล ศิลป์ทั่วไป รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
32 นางสาว ณัฐนรี ศุภรเกิดธรรม ศิลป์ทั่วไป รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
33 นางสาว อิสริญาภรณ์ ใจจิต ศิลป์ทั่วไป รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
34 เด็กหญิง พัชณิชา ใจยายอง ศิลป์ทั่วไป ไม่มารายงานตัว รออัพโหลดเอกสาร
35 เด็กหญิง ปพิชญา อุปกรณ์ ศิลป์ทั่วไป รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
36 นางสาว อรุโณทัย วงจันแก้ว ศิลป์ทั่วไป รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
37 นาย จิตรทวัส แก้วแสง ศิลป์ทั่วไป รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
38 นาย เกียรติศักดิ์ เรือนนาค ศิลป์ทั่วไป รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
39 นางสาว อภิญญา แสงแปลง ศิลป์ทั่วไป รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
40 เด็กหญิง ณัฐกาญจน์ มะโนใจ ศิลป์ทั่วไป รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
1 เด็กหญิง พีรดา คำใจ ภาษาจีน รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
2 เด็กหญิง ชฏาพร ไชโย ภาษาจีน รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
3 เด็กหญิง ผืนฟ้า พันธ์อุโมงค์ ภาษาจีน รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
4 เด็กหญิง วรัญญา วันถา ภาษาจีน รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
5 เด็กหญิง วิจิตรา คำตา ภาษาจีน รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
6 เด็กหญิง วรัญญา สุนา ภาษาจีน รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
7 เด็กหญิง กัญญณัท อินทระภาษี ภาษาจีน รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
8 เด็กชาย กฤษฏิ์ วงศ์กัณหา ภาษาจีน รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
9 เด็กหญิง จิรัชญา หวันกาศ ภาษาจีน รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
10 เด็กหญิง นวพร เงินงาม ภาษาจีน รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
11 เด็กหญิง ฤทัยภัทร ปาประลิต ภาษาจีน รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
12 เด็กหญิง ประภาศิริ ปาสวัสดิ์ ภาษาจีน รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
13 เด็กหญิง กัญจน์ชญาน์ แก้วยอด ภาษาจีน รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
14 เด็กหญิง ธัญญาศิริ ฝั้นเฟย ภาษาจีน รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
15 เด็กชาย อลงกรณ์ บุญญฤทธิ์ ภาษาจีน รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
16 เด็กชาย วรากร โพธิ ภาษาจีน รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
17 เด็กหญิง วรัชญา อุตตะมะ ภาษาจีน รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
18 เด็กหญิง ณัชฐ์ธิชา สุนันต๊ะ ภาษาจีน รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
19 เด็กหญิง ธนณัชญา สุธรรม ภาษาจีน รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
20 เด็กชาย สุทธิภัทร มีบุญ ภาษาจีน รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
21 เด็กหญิง ญาดาวดี ปัญญาใจ ภาษาจีน รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
22 เด็กหญิง วิมลสิริ จันทร์ต๊ะมา ภาษาจีน รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
23 เด็กหญิง นันทัชพร สินธุญา ภาษาจีน รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
24 เด็กหญิง ธัญวลัย เลือดนักรบ ภาษาจีน รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
25 เด็กหญิง ณัฏฐนิชา วังทิพย์ ภาษาจีน รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
26 นางสาว นลินภัสร์ มติวิวัฒน์ ภาษาจีน รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
27 นางสาว ชยาภรณ์ กันสิทธิ์ ภาษาจีน รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
28 นางสาว สรสิชา ต๊ะมา ภาษาจีน รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
29 นางสาว พิมพ์ธาดา เครือแก่นแก้ว ภาษาจีน ไม่มารายงานตัว รออัพโหลดเอกสาร
30 นางสาว พัชชาพร สารพฤกษ์ ภาษาจีน รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
31 นางสาว สุธาทิพย์ ปัญโญใหญ่ ภาษาจีน รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
32 นางสาว บัณฑิตา ประกอบกิจ ภาษาจีน รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
33 นางสาว ณัฐนารี ปูเฟย ภาษาจีน รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
34 นางสาว ภัทรศยา แก้วทิพย์ ภาษาจีน รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
35 นางสาว ธันย์ชนก เอกดาราภิรมย์ ภาษาจีน รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
36 นางสาว ชนันท์ธิดา มาทวี ภาษาจีน รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
37 นางสาว สุชัญญา งามเลิศ ภาษาจีน รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
38 นางสาว สุภัสสรา จี้อาทิตย์ ภาษาจีน รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
39 นาย ชัยธวัช ดอนปัน ภาษาจีน รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
40 เด็กชาย ธีรดนย์ มโนบาง ภาษาจีน รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
1 เด็กหญิง พิมพ์วรีย์ กาญจนประโชติ ภาษาอังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
2 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ จองหนุ่ม ภาษาอังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
3 เด็กชาย ณัฐพล ลุงหม่า ภาษาอังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
4 เด็กหญิง กชกร จันทร์โพธิ์ ภาษาอังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
5 เด็กชาย ศุภเลิศ ทองหยิบ ภาษาอังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
6 เด็กหญิง ภิญญา ปินแจ้ ภาษาอังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
7 เด็กชาย กฤษติณ รินพนัสสัก ภาษาอังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
8 เด็กหญิง ปพิชญา น้ำมนดี ภาษาอังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
9 เด็กหญิง ปวริศา แสนโยเมือง ภาษาอังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
10 เด็กหญิง ศรัณย์ลัดดา เป็งธรรม ภาษาอังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
11 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ พงค์ดา ภาษาอังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
12 เด็กชาย พีรพงษ์ นพบุรี ภาษาอังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
13 เด็กหญิง ชนิกานต์ ทานา ภาษาอังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
14 เด็กหญิง ชนัญธิดา อินต๊ะเหล็ก ภาษาอังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
15 เด็กหญิง ชวันรัตน์ วัฒนลักษณ์ ภาษาอังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
16 เด็กชาย เอนก จาวิน ภาษาอังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
17 เด็กชาย ธนภัทร ตาคำ ภาษาอังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
18 เด็กชาย พูเมศร์ คำเหล็ก ภาษาอังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
19 เด็กหญิง จันทร์สุดา เศรษฐกิจ ภาษาอังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
20 เด็กหญิง ณัฐวรา ภู่อำไพ ภาษาอังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
21 เด็กหญิง เมธาวี สิทธิเจริญ ภาษาอังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
22 เด็กชาย ภูมิน เทพธง ภาษาอังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
23 เด็กชาย อธิชนันท์ นุ่นรอด ภาษาอังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
24 เด็กชาย อนุกูล ขันยานะ ภาษาอังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
25 เด็กหญิง วิลาศิณี พรมแปง ภาษาอังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
26 เด็กหญิง ทิวากานต์ วงค์รัตน์ ภาษาอังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
27 เด็กหญิง อชิรญาณ์ สุริยะวงค์ ภาษาอังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
28 เด็กชาย กัญจนะ รอดคง ภาษาอังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
29 เด็กชาย จีรพัฒน์ เจริญพร ภาษาอังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
30 เด็กชาย หัสดิน ธิหล้า ภาษาอังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
31 เด็กหญิง ชวัลลักษณ์ อุ่นเรือน ภาษาอังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
32 นางสาว สุชัญญา ญาณเครื่อง ภาษาอังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
33 เด็กหญิง ชนัญชิดา อุ่นต๊ะ ภาษาอังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
34 เด็กชาย ธนายุ กองมณีชัย ภาษาอังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
35 นางสาว พิมพ์ชนก จิตตะวะนา ภาษาอังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
36 เด็กชาย ชยพล ศรีภูมิรัต ภาษาอังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
37 นางสาว ชญาดา ถกลธีรเวทย์ ภาษาอังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
38 นางสาว สุภัทราพร ขันทะยศ ภาษาอังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
39 นาย ปุญญพัฒน์ ถาบุตร ภาษาอังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
40 เด็กชาย ภูริภัทร ปัญญามัง ภาษาอังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
1 เด็กหญิง ณิชาภา ศรีสุข ภาษาฝรั่งเศส รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
2 เด็กหญิง วรัญญา หายทุกข์ ภาษาฝรั่งเศส รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
3 เด็กหญิง ณัฐธิดา ตีแก้ว ภาษาฝรั่งเศส รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
4 เด็กชาย ปุณยวัฒน์ สัจจะเวทะ ภาษาฝรั่งเศส รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
5 เด็กหญิง อนัญญา พลเกษม ภาษาฝรั่งเศส รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
6 เด็กหญิง กวินทิพย์ สุยะใหญ่ ภาษาฝรั่งเศส รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
7 เด็กหญิง กวินทิพย์ น้ำใจดี ภาษาฝรั่งเศส รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
8 เด็กชาย อนุศิษฏ์ ตาสุยะ ภาษาฝรั่งเศส รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
9 เด็กหญิง รัฐติกานต์ ก้อนดุก ภาษาฝรั่งเศส รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
10 เด็กหญิง ธนวรรณ พรหมศรี ภาษาฝรั่งเศส รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
11 เด็กหญิง รุจิรา สิงห์วิเศษ ภาษาฝรั่งเศส รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
12 เด็กชาย จิรดนัย มะทะธง ภาษาฝรั่งเศส รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
13 เด็กหญิง เมษญา ทาบุรี ภาษาฝรั่งเศส รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
14 เด็กหญิง นฤภัทร ถาพยอม ภาษาฝรั่งเศส รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
15 เด็กชาย พรหมพิริยะ ปิระนันท์ ภาษาฝรั่งเศส รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
16 เด็กชาย เจตนารมณ์ ไหมพรหม ภาษาฝรั่งเศส รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
17 เด็กหญิง ดนุลดา อูปสาแก้ว ภาษาฝรั่งเศส รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
18 เด็กหญิง รัตนสุดา ลังกาพยอม ภาษาฝรั่งเศส รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
19 เด็กชาย นฤบดินทร์ สุทธิชัยพิชาติ ภาษาฝรั่งเศส รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
20 เด็กชาย ธนกฤต จักคำบาง ภาษาฝรั่งเศส รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
21 นาย ธีระดนย์ อุประโจง ภาษาฝรั่งเศส รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
22 เด็กชาย ธันวา สุวรรณ ภาษาฝรั่งเศส รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
23 เด็กหญิง พิชญาภา พิริแก้ว ภาษาฝรั่งเศส ไม่มารายงานตัว รออัพโหลดเอกสาร
24 เด็กหญิง หทัยชนก มูลนาศักดิ์ ภาษาฝรั่งเศส รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
25 นางสาว โยชิตา จินะกาศ ภาษาฝรั่งเศส รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
26 เด็กชาย ธนภัทร นุชัย ภาษาฝรั่งเศส รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
27 เด็กหญิง กัญญารันต์ นาคสวัสดิ์ ภาษาฝรั่งเศส รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
28 เด็กหญิง พรนัชชา ท้าวเขตร์ ภาษาฝรั่งเศส รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
29 เด็กชาย สุธิภัทร์ ซัอนฝั้น ภาษาฝรั่งเศส รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
30 นาย นนทวัฒน์ อาชาชัยกิจ ภาษาฝรั่งเศส รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
31 เด็กชาย คณพศ กันทาผาม ภาษาฝรั่งเศส รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
32 นาย อินทนนท์ เหมือนสิงห์ ภาษาฝรั่งเศส รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
33 นางสาว กนกพิชญ์ ชูแก้ว ภาษาฝรั่งเศส รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
34 นาย ณัฐกาญจน์ สุตาจันทร์ ภาษาฝรั่งเศส รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
35 นาย พีระวริชญ์ อ่อนพรรณา ภาษาฝรั่งเศส รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
36 นางสาว เมธิษา สุภาษี ภาษาฝรั่งเศส รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
37 นาย มัสธนัย ปิวศิลป์ ภาษาฝรั่งเศส รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
38 นางสาว จิตสุภา สัญญา ภาษาฝรั่งเศส รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
39 เด็กหญิง ญาณิศา ปินใจ ภาษาฝรั่งเศส รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
40 นางสาว บุญญาภา จันทร์แป้น ภาษาฝรั่งเศส รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
1 เด็กชาย กรกฎ วัฒนากลาง ภาษาญี่ปุ่น รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
2 เด็กชาย รังสิพันธ์ ถ้ำทอง ภาษาญี่ปุ่น รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
3 เด็กหญิง มนต์นภา ชัยศรี ภาษาญี่ปุ่น รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
4 เด็กชาย ชนกานต์ สุขประเสริฐ ภาษาญี่ปุ่น รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
5 เด็กชาย จักรชัย ลุงต๊ะ ภาษาญี่ปุ่น รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
6 เด็กหญิง ธัญสินี ศรีธง ภาษาญี่ปุ่น รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
7 เด็กหญิง ชนันท์ธิดา สว่างกุลทรัพย์ ภาษาญี่ปุ่น รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
8 เด็กชาย นพณัฐ วงค์ปัญญา ภาษาญี่ปุ่น รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
9 เด็กหญิง ชริษศญา อุตตะมะวงค์ ภาษาญี่ปุ่น รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
10 เด็กหญิง ธัญญามาศ สุริยะธง ภาษาญี่ปุ่น รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
11 เด็กชาย ภาณุพงศ์ ดำรงฤทธิไกร ภาษาญี่ปุ่น รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
12 เด็กหญิง พิชญธิดา เสรีพาณิชย์ ภาษาญี่ปุ่น รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
13 เด็กหญิง ขวัญจิรา นันทิมูล ภาษาญี่ปุ่น รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
14 เด็กหญิง ดารากานต์ เกิดพุ่ม ภาษาญี่ปุ่น รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
15 เด็กชาย วรภาส วังแง่ ภาษาญี่ปุ่น รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
16 เด็กหญิง มณีรัตน์ บุญท้าวแก้ว ภาษาญี่ปุ่น รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
17 เด็กชาย ภานุกร แสงชารี ภาษาญี่ปุ่น รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
18 เด็กชาย ภูริภัทร ศิริสุภา ภาษาญี่ปุ่น รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
19 เด็กหญิง จิราพัชร โพธิยอด ภาษาญี่ปุ่น รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
20 เด็กชาย ณัฐชยากร ใจน้อย ภาษาญี่ปุ่น รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
21 เด็กชาย พลาธิป อุ่นยาว ภาษาญี่ปุ่น รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
22 เด็กชาย ทินภัทร ดีแล้ว ภาษาญี่ปุ่น รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
23 เด็กชาย เอกลักษณ์ คนตรง ภาษาญี่ปุ่น รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
24 เด็กชาย กฤษณะดนัย จันทร์ศรี ภาษาญี่ปุ่น รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
25 เด็กชาย กวิน กันธาเดช ภาษาญี่ปุ่น รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
26 เด็กชาย มนตรี มณีวรรรณ ภาษาญี่ปุ่น รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
27 เด็กชาย ธีร์ธวัช จริยพัฒนกุล ภาษาญี่ปุ่น รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
28 เด็กหญิง อากาเนะ สักกะโมโต้ ภาษาญี่ปุ่น รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
29 เด็กชาย ศุภัสกร จี้ระมาตย์ ภาษาญี่ปุ่น รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
30 เด็กชาย โฏปริญญ์ อุ่นธง ภาษาญี่ปุ่น รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
31 นางสาว พรนภัส ผ่องพรรณ์ ภาษาญี่ปุ่น รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
32 นางสาว ปิยภรณ์ ไชยเสน ภาษาญี่ปุ่น รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
33 นางสาว กุลนิษฐ์ ทิพย์วรรณ ภาษาญี่ปุ่น รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
34 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ เสนามนตรี ภาษาญี่ปุ่น รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
35 เด็กชาย พัชรพล อนุมะ ภาษาญี่ปุ่น รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
36 เด็กชาย พิษณุ อุปนันท์ ภาษาญี่ปุ่น รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
37 เด็กชาย พัทธสิษฐ์ นุผาเลา ภาษาญี่ปุ่น ไม่มารายงานตัว รออัพโหลดเอกสาร
38 เด็กชาย ธีรเดช ธรรมสุทธิ์ ภาษาญี่ปุ่น รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
39 นางสาว สิริขวัญ ทาส้าว ภาษาญี่ปุ่น รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
40 นางสาว บัวนพเก้า โปธิสิงห์ ภาษาญี่ปุ่น รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
1 เด็กชาย จิรทีปต์ ฟูมา คณิต-อังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
2 เด็กชาย ฐปนวัฒน์ อินทรส คณิต-อังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
3 เด็กหญิง กานต์สินี ละวรรณา คณิต-อังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
4 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ พวงรัตน์ คณิต-อังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
5 เด็กหญิง ศุภชาอัณณ์ กันทาสัก คณิต-อังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
6 เด็กหญิง ปวีณ์นุช อุตส่าห์ คณิต-อังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
7 เด็กหญิง วราภรณ์ เฮงเลิศรัตน คณิต-อังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
8 เด็กชาย กฤษฎา นันทภิญโญกุล คณิต-อังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
9 เด็กหญิง วิมลสิริ แพทย์ไชโย คณิต-อังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
10 เด็กชาย กิตติคุณ บ่อสวัสดิ์ คณิต-อังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
11 เด็กชาย พุฒิพงศ์ ปาตีคำ คณิต-อังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
12 เด็กหญิง โยษิตา เดคำกาศ คณิต-อังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
13 เด็กหญิง สุทธิดา โจว คณิต-อังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
14 เด็กหญิง สุวิชญา จันทร์ทรัพย์ คณิต-อังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
15 เด็กชาย ธีร์นวัช คำคูณเมืองหิรัญ คณิต-อังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
16 เด็กชาย ณัฏฐโชติ จันทะวัง คณิต-อังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
17 เด็กชาย กิตติภพ เสน่ห์วงศ์ คณิต-อังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
18 เด็กหญิง สุทธาทินี จันทะวัง คณิต-อังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
19 เด็กหญิง พิชญ์สินี แหนเศษ คณิต-อังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
20 เด็กหญิง พิชญ์สินี เจอกาศ คณิต-อังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
21 เด็กชาย อภิตชาติ ตีแก้ว คณิต-อังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
22 เด็กหญิง ณัฐพร โกฏคำ คณิต-อังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
23 เด็กชาย ณัฐกร จอมพันธ์ คณิต-อังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
24 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส บางสินธุ คณิต-อังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
25 เด็กชาย พนธกร สร้อยเสพ คณิต-อังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
26 เด็กหญิง ณิชาพัชร์ กิติ คณิต-อังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
27 เด็กหญิง เปมิกา รัตนกาศ คณิต-อังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
28 เด็กชาย บูรณศักดิ์ สามเมือง คณิต-อังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
29 เด็กชาย ณัฐชนน สมรฤทธิ์ คณิต-อังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
30 เด็กชาย นวพรรษ ฝั้นพะยอม คณิต-อังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
31 นาย วทัญญู สง่าบุตร คณิต-อังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
32 นาย ชินวัตร กันทะวงค์ คณิต-อังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
33 เด็กหญิง ชนนิกานต์ จี้ปูคำ คณิต-อังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
34 เด็กหญิง จารุวรรณ เป็งกาสิทธิ์ คณิต-อังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
35 เด็กหญิง ณภัสสร สิทธิวงค์ คณิต-อังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
36 นาย เมธัส เเพรวัฒนะสุข คณิต-อังกฤษ ไม่มารายงานตัว รออัพโหลดเอกสาร
37 เด็กหญิง ธีราพร ผุสดี คณิต-อังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
38 นาย วรัญญู เป็งวงศ์ คณิต-อังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
39 นางสาว ศรัณรัตน์ แก้วเทศ คณิต-อังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
40 นางสาว ศลิษา จะตีก๋อย คณิต-อังกฤษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
1 เด็กหญิง กมลพร อินโม่ง วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
2 เด็กชาย ยศวรรธน์ คำวัน วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
3 เด็กชาย ภัทรดนัย อุ่นเรือน วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
4 เด็กหญิง ปุณณพัฒน์ หล้าตั้ง วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
5 เด็กหญิง อภิชญา ปัญญาสอน วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
6 เด็กหญิง อรุณรุ่ง ริวรรณา วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
7 เด็กชาย ศตวรรษ แปงกาศ วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
8 เด็กหญิง อนัญญา ดวงติ๊บ วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
9 เด็กหญิง จรินทร์พร หน่อเมืองคำ วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
10 เด็กหญิง เมษญาภรณ์ สุธรรมมา วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
11 เด็กหญิง พิมพิมล หลงครุธ วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
12 เด็กหญิง สิริรัฐ เสนเสาร์ วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
13 เด็กหญิง มณฑิกา สมจิต วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
14 เด็กชาย กฤติ์ณพัฒน์ ลิ้นฤาษี วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
15 เด็กชาย ธีรวิชญ์ ละอองสุวรรณ วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
16 เด็กชาย อภิสิทธิ์ ใจพิงค์ วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
17 เด็กหญิง พิมพ์พิศา จันทร์ดาประดิษฐ์ วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
18 เด็กหญิง ฐิติภรณ์ แสนนวล วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
19 เด็กชาย กันตพงษ์ ปันเจริญ วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
20 เด็กชาย สุข ลุงตา วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
21 เด็กชาย ปวิชญา บุตรชัยงาม วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
22 เด็กชาย ชัยรัตน์ อินทะนันท์ วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
23 เด็กชาย ฐปนวัฒน์ กันธาหลง วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
24 เด็กหญิง สุทธิดา ธิกุลวงษ์ วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
25 เด็กหญิง โสธิดา สุนันต๊ะ วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
26 เด็กชาย ทัศน์ภล ณ ลำพูน วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
27 เด็กหญิง ขวัญจิรา โปธิกลาง วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
28 เด็กชาย จักรกิจ กาวิละ วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
29 เด็กหญิง ณัฐมน ศรีจันตา วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
30 เด็กชาย ภูผา สิทธิขัติย์ วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
31 เด็กชาย วรวิชญ์ ใจธรรม วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
32 เด็กหญิง กมลวรรณ ทวีผล วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
33 เด็กหญิง อุมาภรณ์ สงวนวงค์ วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
34 เด็กหญิง ประกายเพชร ดวงจิตร วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
35 เด็กหญิง รษา เป็งปัน วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
36 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ภู่ภักดี วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
37 เด็กหญิง นิรัชพร ดวงนิตย์ วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
38 เด็กชาย นนท์ธวัช คำวังพฤกษ์ วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
39 เด็กหญิง สุกฤตา พงษ์ตุ้ย วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
40 เด็กหญิง ศศิภา นายทอน วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
41 เด็กชาย ณัฐดนัย อุ๊ดสม วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
42 เด็กชาย นิติธาดา สวานนิค วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
43 เด็กชาย ทรงพล ณ.คำตัน วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
44 เด็กหญิง ประภัสสร ทรัพย์สุจริต วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
45 เด็กชาย ไอลลวิล จันทฉายา วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
46 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา เหมยน้อย วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
47 เด็กหญิง อุษาวณี ยะป้อม วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
48 เด็กชาย ไชยพัฒน์ ชัยวงค์ วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
49 เด็กหญิง กฤติกา เสนาวารี วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
50 เด็กชาย ธีรภัทร ตันมิ่ง วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
51 เด็กชาย ธนกฤต คำมอญ วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
52 เด็กหญิง ฬภัสรดา ไชยมงคล วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
53 เด็กหญิง เจนจิรา ลุงหลง วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
54 เด็กหญิง กัญญ์วรา กันทะทรง วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
55 เด็กหญิง ณัฐนันท์ วัฒนลักษณ์ วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
56 เด็กชาย กมลวรรธ แก้วหล้า วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
57 เด็กชาย นครินทร์ อนุวงค์ วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
58 เด็กชาย ณัฐกรณ์ จิกยอง วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
59 เด็กชาย ปริญญา อะกะเรือน วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
60 เด็กชาย กอร์ปพงษ์ อุปรัตน์ วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
61 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ ตุ่นทอง วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
62 เด็กชาย จิตติพัฒน์ ใจสุยะ วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
63 เด็กชาย วีรภัทร คำสม วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
64 เด็กชาย ณัฐภัทร์ อินกองงาม วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
65 นางสาว ศิริภัสสร วันจันทร์ วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
66 นางสาว พิม์มณี หิรัญณิษฐา วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
67 นางสาว นภัทรสร แสนอินต๊ะ วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
68 เด็กหญิง จุฑามาศ ดวงคำ วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
69 นางสาว นภัสกรณ์ สุดสม วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
70 เด็กหญิง สุธีรา เกลียวตัน วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
71 นาย ภาคภูมิ ใจสุขกาศ วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
72 นาย นฤบดินทร์ นาขุนทด วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
73 นางสาว เจตศุภา พงศ์มณเฑียร วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
74 นางสาว ศศิวิมล ยาวิชัย วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
75 นาย พิตรพิบูล จาริชา วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
76 เด็กชาย อัครเดช เจนจัด วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
77 นาย สถาปณา หัวนะราษฎร์ วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
78 นางสาว ณัฏฐธิดา จิตหาญ วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
79 เด็กหญิง ชนกวนันท์ ปิงพยอม วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
80 นางสาว สุชาดา พิมไพ วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
81 เด็กชาย นนท์นภัส จั่นเพชร วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
82 เด็กชาย ชัชรัณ วงค์์ตันกาศ วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
83 นางสาว มณินทรา คำทา วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
84 เด็กชาย รัฐภูมิ รัตน์มุข วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
85 นางสาว อังคนา แว่นลิม วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
86 เด็กชาย อธิภัทร เนตรผาบ วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
87 นาย ยศพนธ์ แก้ววัน วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
88 เด็กหญิง เพียงขวัญ วิชัย วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
89 นางสาว วริษฎา นันพนัก วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
90 นางสาว แจ่มนภา ดุรีรัมย์ วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
91 เด็กชาย วรรัตน์ ดวงแดง วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
92 เด็กชาย ชนาธิป แสงคำ วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
93 นางสาว สุธิชา ปาละตึง วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
94 นางสาว กาญจนา พลพิพัฒน์ วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
95 นาย อัฏฐวัฒน์ ประสิทธิพันธ์ วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
96 เด็กหญิง กันตนา สาระพันธ์ วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
97 นาย ธีรพงษ์ จันทร์ดี วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
98 นาย กมล ปัญญาสุข วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
99 นางสาว ชลิตา ทิพย์บุญมา วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
100 นางสาว กฤตติยากร บัววงค์ วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
101 นาย นฤบดี นาขุนทด วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
102 นางสาว ณภัทรกานต์ ทวีทรัพย์สุข วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
103 นางสาว ธนัททิตา บุญเกิดศรี วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
104 เด็กชาย อรรถกร สุเรียมมา วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
105 เด็กหญิง วรัทยา ใจใหญ่ วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
106 เด็กหญิง ชนิกานต์ ปิ่นใหญ่ วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
107 นาย ภาณุวิชญ์ ประวงค์ วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
108 เด็กหญิง ธัญพิชชา กองวัน วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
109 เด็กชาย เอกอาทิตย์ บัวตูม วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
110 นาย เกียรติศักดิ์ สิงห์คำ วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
111 นาย สันติชัย มูลคง วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
112 นาย นิธิศ ขัติเพ็ชร วิทย์-คณิต ไม่มารายงานตัว รออัพโหลดเอกสาร
113 นางสาว รุ่ง ลุงปั่น วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
114 นางสาว นภัทรชารีย์ นางเมาะ วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
115 เด็กหญิง ธมลวรรณ บุญมา วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
116 นางสาว พาขวัญ เยอเจริญ วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
117 นาย ปุณณวิชญ์ อะกะเรือน วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
118 นางสาว ธนิสรา พลพวง วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
119 นางสาว พรรษพร อินวัน วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
120 เด็กหญิง ฆรวัณณ์ บางเกิดเกตุ วิทย์-คณิต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
1 เด็กหญิง กษิรา ลุงอ่อง วิทย์-คณิต(เน้นอังกฤษ) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
2 เด็กหญิง เบญญาภา สุวรรณพรม วิทย์-คณิต(เน้นอังกฤษ) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
3 เด็กหญิง พิชชานันท์ บำรุงแจ่ม วิทย์-คณิต(เน้นอังกฤษ) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
4 เด็กหญิง ปาริชาติ ทัฬหกรณ์ วิทย์-คณิต(เน้นอังกฤษ) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
5 เด็กหญิง มนัญชยา คำพินิตย์ วิทย์-คณิต(เน้นอังกฤษ) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
6 เด็กชาย ณัฐนันท์ วงค์มอย วิทย์-คณิต(เน้นอังกฤษ) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
7 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ โนโชติ วิทย์-คณิต(เน้นอังกฤษ) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
8 เด็กหญิง อชิรญา พรหมสิทธิ์ วิทย์-คณิต(เน้นอังกฤษ) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
9 เด็กหญิง ธนภรณ์ ปัญญาโกษา วิทย์-คณิต(เน้นอังกฤษ) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
10 เด็กหญิง ปพิชญา จันติ๊บแจ่ม วิทย์-คณิต(เน้นอังกฤษ) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
11 เด็กหญิง สุภาพร จันทร์ต๊ะ วิทย์-คณิต(เน้นอังกฤษ) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
12 เด็กหญิง วาษิตา คำเงิน วิทย์-คณิต(เน้นอังกฤษ) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
13 เด็กชาย ธนาธิป ตันตระกูล วิทย์-คณิต(เน้นอังกฤษ) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
14 เด็กหญิง พัชรพร แก้วแสง วิทย์-คณิต(เน้นอังกฤษ) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
15 เด็กชาย ศุภวิชญ์ คำปัญญา วิทย์-คณิต(เน้นอังกฤษ) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
16 เด็กหญิง เฉลิมขวัญ วิมลใย วิทย์-คณิต(เน้นอังกฤษ) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
17 เด็กหญิง จิรัชยา เขื่อนแก้ว วิทย์-คณิต(เน้นอังกฤษ) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
18 เด็กชาย ศุภณัฐ ลุงคำ วิทย์-คณิต(เน้นอังกฤษ) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
19 เด็กหญิง รวิวรรณ พันธุ์ไกร วิทย์-คณิต(เน้นอังกฤษ) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
20 เด็กชาย ธุวานนท์ ปะละศรี วิทย์-คณิต(เน้นอังกฤษ) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
21 เด็กหญิง ญาดา นายเฮิง วิทย์-คณิต(เน้นอังกฤษ) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
22 เด็กชาย จิรเมธ คำมุง วิทย์-คณิต(เน้นอังกฤษ) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
23 เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ จันทรสุก วิทย์-คณิต(เน้นอังกฤษ) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
24 เด็กหญิง อชิรญา ยะมูล วิทย์-คณิต(เน้นอังกฤษ) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
25 เด็กหญิง กนกวรรณ อุดก๋าธง วิทย์-คณิต(เน้นอังกฤษ) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
26 เด็กชาย ปวริศร ตันวิจิตร วิทย์-คณิต(เน้นอังกฤษ) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
27 เด็กหญิง ทอรุ้ง อนันชัย วิทย์-คณิต(เน้นอังกฤษ) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
28 เด็กหญิง ธันยพร คุณชื่น วิทย์-คณิต(เน้นอังกฤษ) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
29 เด็กหญิง ณิชาภา ปวนหนอง วิทย์-คณิต(เน้นอังกฤษ) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
30 เด็กหญิง ฐิติวรดา สมบูรณ์ วิทย์-คณิต(เน้นอังกฤษ) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
31 เด็กหญิง วชิรญา จอมศักดิ์ วิทย์-คณิต(เน้นอังกฤษ) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
32 เด็กชาย ธีรกานต์ ปารัว วิทย์-คณิต(เน้นอังกฤษ) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
33 นางสาว รดา อรรถเดช วิทย์-คณิต(เน้นอังกฤษ) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
34 เด็กหญิง รัชชนันท์ พวันนา วิทย์-คณิต(เน้นอังกฤษ) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
35 นางสาว พลอย มณีเลิศ วิทย์-คณิต(เน้นอังกฤษ) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
36 เด็กชาย คณิศร เดคำกาศ วิทย์-คณิต(เน้นอังกฤษ) ไม่มารายงานตัว รออัพโหลดเอกสาร
37 นางสาว รัชนีกร ปู่ลวง วิทย์-คณิต(เน้นอังกฤษ) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
38 นางสาว นงนุช กุลชนญาดา วิทย์-คณิต(เน้นอังกฤษ) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
39 นางสาว เสาวลักษณ์ อุประบ่อง วิทย์-คณิต(เน้นอังกฤษ) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
40 เด็กหญิง ธรณ์ธันย์ พันธ์ธง วิทย์-คณิต(เน้นอังกฤษ) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
1 เด็กหญิง กันกนิษฐ์ ก่อฐานุพงศ์ กีฬา รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
2 เด็กหญิง ณิชากานต์ จันต๊ะพิงค์ กีฬา รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
3 เด็กชาย ภัทรกิตติ์ แก้วดุลดุก กีฬา รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
4 เด็กหญิง วรันธร มาเจริญ กีฬา รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
5 เด็กชาย ภูริณัฐ เอี่ยมระหงษ์ กีฬา รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
6 เด็กชาย ธีรพาส ญาสมุทร กีฬา รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
7 หม่อมหลวง พลภณ สุขสวัสดิ์ กีฬา รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
8 เด็กชาย ชินดนัย สมพันธ์ กีฬา รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
9 เด็กชาย วศิน ณลำพูน กีฬา รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
10 นาย ณัฎฐกรณ์ ใจตรอง กีฬา รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
11 นาย ไทเทพธรรม ปริพัตรภักดี กีฬา รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
12 นางสาว วริณญาพร อภิวัง กีฬา รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
13 นาย อดิศักดิ์ หริ่มเทศ กีฬา รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
14 นาย คณิทธิพล แจ้คำ กีฬา รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
15 นาย ภควัฒน์ ปานพาน กีฬา รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
16 นาย นิชคุณ อินธิยศ กีฬา ไม่มารายงานตัว รออัพโหลดเอกสาร
17 นาย ศุภวิชญ์ วีระโจง กีฬา รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
18 นาย ธนวัฒน์ บุญยัง กีฬา รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
19 เด็กชาย กรวิทย์ ไชยศรี กีฬา รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
20 นาย พีรกานต์ ทิ๊พโปทา กีฬา รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
21 นางสาว นัยนา ยอน กีฬา รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
22 นาย ธีรภัทร์ ทิพย์กันทา กีฬา รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
23 นาย ศตาวุฒิ ขันอาสวะ กีฬา รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
1 เด็กชาย ภูริณัฐ รวมสุข ไทย-สังคม รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
2 เด็กหญิง แพรภาภรณ์ รอบรู้ ไทย-สังคม รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
3 เด็กหญิง ทอฟ้า โชคชัยธนพันธ์ ไทย-สังคม รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
4 เด็กหญิง จุฑาทิพย์ ใจสูง ไทย-สังคม รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
5 เด็กหญิง นวลคำ ลุงอ่อง ไทย-สังคม รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
6 เด็กชาย เศรษฐศิษฎ์ กันหาเขียว ไทย-สังคม รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
7 เด็กหญิง ปาริฉัตร แก้วมะกอก ไทย-สังคม รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
8 เด็กชาย จรัสพงศ์ เจสวะ ไทย-สังคม รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
9 เด็กหญิง กานติ์ชนิตา ราตรี ไทย-สังคม รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
10 เด็กหญิง ปพิชญา ผดุงศักดิ์ ไทย-สังคม รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
11 เด็กชาย จิรายุ เชษฐธง ไทย-สังคม รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
12 เด็กหญิง รสสุคนทธ์ อ้ายละคร ไทย-สังคม รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
13 เด็กหญิง ชุติสรา กุนาแหม่ง ไทย-สังคม รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
14 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ บุญสุคำ ไทย-สังคม รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
15 เด็กหญิง กัญญาพัชร สุวรรณ์หล้า ไทย-สังคม รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
16 เด็กชาย ธนภัทร คำวิโรจน์ ไทย-สังคม รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
17 เด็กชาย จนัสธร เสือสิงห์ ไทย-สังคม รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
18 นางสาว วิมลสิริ หมื่นสิทธิโรจน์ ไทย-สังคม รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
19 เด็กหญิง ณัฐชยาดา พยัคฆ์สัก ไทย-สังคม รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
20 นางสาว ชยาภรณ์ คำปัญญา ไทย-สังคม รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
21 เด็กหญิง ณัฐริกา เมืองแมะ ไทย-สังคม รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
22 เด็กหญิง วิภวานี แก้วอินถา ไทย-สังคม รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
23 นาย ชลกร จอมพันธุ์ ไทย-สังคม รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
24 นาย วัฒนชาติ ศรีกลิ่น ไทย-สังคม รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
25 นางสาว วัลย์ลา เวลานันท์ ไทย-สังคม รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
26 เด็กหญิง ธฤตกมล ทาหล้า ไทย-สังคม รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
27 เด็กชาย ธนัฐกานต์ คำเขื่อน ไทย-สังคม รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
28 นางสาว จิรภิญญา หอยแก้ว ไทย-สังคม รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
29 นาย ภูริพัทร์ สุวรรณสุด ไทย-สังคม รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
30 นางสาว ศิโรรัตน์ สุรินโส ไทย-สังคม รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
31 นาย หริพงษ์ มูลคำ ไทย-สังคม รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
32 นางสาว ธีรยา ภัทรดิสพงษ์ ไทย-สังคม รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
33 เด็กหญิง อุมาพร สายสำราญ ไทย-สังคม รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
34 เด็กชาย วรกฤต สุริยะวงค์ ไทย-สังคม รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
35 เด็กหญิง กัญญาภัค แสงสว่าง ไทย-สังคม รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
36 นาย เจนต์ภัทรธันย์ ยิ้มคง ไทย-สังคม รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
37 นาย รัชพล วงค์คม ไทย-สังคม รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
38 นาย ศิวกร กันทวัง ไทย-สังคม รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
39 นางสาว นุชจรี ภิยาชัย ไทย-สังคม รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
40 นางสาว กัญญาพัชร หัวนราษฎร์ ไทย-สังคม รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
เป็นชาย 219 คน หญิง 258 คน จำนวนรวมทั้งสิ้น 477 คน จำนวนที่รับ 466 คน ไม่มารายงานตัว/สละสิทธิ์ 11 คน
 
 

 

 
พัฒนาระบบโดย : คุณครูทวีป นวคุณานนท์
งานรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม.ลำปาง ลำพูน