:: การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 ::
เมนูหลัก
 

แสดงความคิดเห็น ติดตามข่าวสาร
หรือสอบถามข้อมูลโดยคลิก
Like Fanpage ของโรงเรียน


เพิ่มเพื่อน 


สถิติการรายงานตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

>> เมื่อรายงานตัวแล้ว ที่ช่องรายงานตัวจะเป็นสีเขียว
>> เมื่อแจ้งชำระเงินแล้ว ที่ช่องการชำระเงินจะเป็นสีเหลือง
>> เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการชำระเงินและยืนยันความถูกต้องแล้ว ที่ช่องการชำระเงินจะกลายเป็นสีเขียว

เลือกห้องเรียนพิเศษ

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนพิเศษ สถานะการรายงานตัว
สถานะ การชำระเงิน
1 เด็กหญิง ครีม - คณิตศาสตร์ (Gifted Math) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
2 เด็กชาย กานกวิญจน์ บอกสันเทียะ คณิตศาสตร์ (Gifted Math) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
3 เด็กชาย สุวัฒณชัย นวนตา คณิตศาสตร์ (Gifted Math) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
4 เด็กหญิง ณัฏฐนันท์ อภิธรณ์พงศ์ คณิตศาสตร์ (Gifted Math) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
5 เด็กชาย กันทรากร นิราศ คณิตศาสตร์ (Gifted Math) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
6 เด็กหญิง พิชญาฎา ใจมุข คณิตศาสตร์ (Gifted Math) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
7 เด็กชาย ปกรณ์ยศ อุประโจง คณิตศาสตร์ (Gifted Math) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
8 เด็กชาย คุณานนต์ โพทวี คณิตศาสตร์ (Gifted Math) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
9 เด็กชาย ณัฐภูมิ จอมวงค์ คณิตศาสตร์ (Gifted Math) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
10 เด็กหญิง ดวงพร ลุงยะ คณิตศาสตร์ (Gifted Math) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
11 เด็กชาย ธนภัทร อินทะจักร คณิตศาสตร์ (Gifted Math) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
12 เด็กหญิง กรณิกา ติ๊บดวง คณิตศาสตร์ (Gifted Math) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
13 เด็กชาย พิชญุตม์ อุ่นกันทา คณิตศาสตร์ (Gifted Math) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
14 เด็กชาย ตัวเเทนหัวใจ เรือนแก้วเทวา คณิตศาสตร์ (Gifted Math) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
15 เด็กหญิง พริมนลิน สารพยอม คณิตศาสตร์ (Gifted Math) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
16 เด็กชาย รัฏฐ์ศักดิ์ มณีขัติย์ คณิตศาสตร์ (Gifted Math) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
17 เด็กชาย ภูริ ปินตาแจ่ม คณิตศาสตร์ (Gifted Math) ไม่มารายงานตัว
ไม่มามอบตัว
รออัพโหลดเอกสาร
18 เด็กหญิง ภรณีนิภา ฤทธิไตรภพ คณิตศาสตร์ (Gifted Math) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
19 เด็กชาย หนุ่มแสง - คณิตศาสตร์ (Gifted Math) ไม่มารายงานตัว
ไม่มามอบตัว
รออัพโหลดเอกสาร
20 เด็กหญิง สิริวิมล นันทศักดิ์ คณิตศาสตร์ (Gifted Math) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
21 เด็กชาย จุลจักร ธรรมชัย คณิตศาสตร์ (Gifted Math) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
22 เด็กหญิง ตรีทิพย์ ก้อนจำปา คณิตศาสตร์ (Gifted Math) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
23 เด็กหญิง ปภาวินี มิตรสงเคราะห์ คณิตศาสตร์ (Gifted Math) ไม่มารายงานตัว
ไม่มามอบตัว
รออัพโหลดเอกสาร
24 เด็กชาย สายเมือง - คณิตศาสตร์ (Gifted Math) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
25 เด็กชาย ณัฐพัฒน์ เดชนาลักษณ์ คณิตศาสตร์ (Gifted Math) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
26 เด็กชาย รัชชานนท์ คำใจ คณิตศาสตร์ (Gifted Math) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
27 เด็กชาย ธนทัต มันจะตะ คณิตศาสตร์ (Gifted Math) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
28 เด็กหญิง ลักษิกา เสือมะกอก คณิตศาสตร์ (Gifted Math) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
29 เด็กหญิง ณัฎฐ์ลิตา กาลวิบูลย์ คณิตศาสตร์ (Gifted Math) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
30 เด็กชาย พงศภัค ผัดสัก คณิตศาสตร์ (Gifted Math) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
31 เด็กหญิง กนกวรรณ ฤทธิ์กำลัง คณิตศาสตร์ (Gifted Math) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
32 เด็กหญิง บุญทิวา ผานดอยแดน คณิตศาสตร์ (Gifted Math) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
33 เด็กชาย พัชรพล เต็มแบบ คณิตศาสตร์ (Gifted Math) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
34 เด็กชาย ภูริณัฐ ไชยาแจ่ม คณิตศาสตร์ (Gifted Math) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
35 เด็กชาย ทินพล มะโนวันนา คณิตศาสตร์ (Gifted Math) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
36 เด็กหญิง ญาณิศา ไชยรังษี คณิตศาสตร์ (Gifted Math) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
37 เด็กหญิง ณัฐนันท์ บรรณสาร คณิตศาสตร์ (Gifted Math) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
38 เด็กชาย ทัพเทพ รามคำ คณิตศาสตร์ (Gifted Math) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
39 เด็กหญิง ปภาดา จันทะพิงค์ คณิตศาสตร์ (Gifted Math) สละสิทธิ์ รออัพโหลดเอกสาร
40 เด็กชาย ธนภูมิ วงษาปัน คณิตศาสตร์ (Gifted Math) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
1 เด็กชาย ศุภกร แก้วมาเรือน ภาษาอังกฤษ (MEP) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
2 เด็กชาย ชัยธวัช สมบัตินันทน์ ภาษาอังกฤษ (MEP) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
3 เด็กหญิง สุธิมา เนียมสันเทียะ ภาษาอังกฤษ (MEP) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
4 เด็กหญิง ศศินัดดา สืบจากสิงห์ ภาษาอังกฤษ (MEP) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
5 เด็กหญิง เฌอปาณ แก้วกระจ่าง ภาษาอังกฤษ (MEP) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
6 เด็กชาย เหว่ยเจี๋ย เซ่ ภาษาอังกฤษ (MEP) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
7 เด็กหญิง ศศิฐพิมล ชัยยะ ภาษาอังกฤษ (MEP) ไม่มารายงานตัว
ไม่มามอบตัว
รออัพโหลดเอกสาร
8 เด็กหญิง กมลขัณฑ์ เสาร์แก้ว ภาษาอังกฤษ (MEP) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
9 เด็กชาย ศักดินันท์ กุนนารา ภาษาอังกฤษ (MEP) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
10 เด็กชาย ธนกร สุริยะ ภาษาอังกฤษ (MEP) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
11 เด็กชาย พลากร สุรินทร์ไชย ภาษาอังกฤษ (MEP) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
12 เด็กชาย ปริพัฒน์ หาดทราย ภาษาอังกฤษ (MEP) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
13 เด็กหญิง จิตตินันท์ ป้องปาน ภาษาอังกฤษ (MEP) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
14 เด็กหญิง เมน่า พยัคฆพันธ์ ภาษาอังกฤษ (MEP) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
15 เด็กหญิง กัลยารัตน์ ธิมายอม ภาษาอังกฤษ (MEP) ไม่มารายงานตัว
ไม่มามอบตัว
รออัพโหลดเอกสาร
16 เด็กหญิง วัชราวลี สมนึก ภาษาอังกฤษ (MEP) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
17 เด็กชาย ศิรสิทธิ์ เกิดสุวรรณ์ ภาษาอังกฤษ (MEP) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
18 เด็กหญิง ณัฎฐนันท์ เปล่งแสง ภาษาอังกฤษ (MEP) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
19 เด็กชาย ธนาวุธ ปินชัย ภาษาอังกฤษ (MEP) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
20 เด็กชาย นพรัตน์ จักรเพชร ภาษาอังกฤษ (MEP) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
21 เด็กชาย กรวิชญ์ ปันดอนตอง ภาษาอังกฤษ (MEP) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
22 เด็กชาย รุ่งรดิศ บุตรพรม ภาษาอังกฤษ (MEP) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
23 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา หงษ์ประสิทธิ์ ภาษาอังกฤษ (MEP) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
24 เด็กหญิง รวิสรา นันทพู ภาษาอังกฤษ (MEP) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
25 เด็กหญิง กานต์สินี จันทร์แจ่ม ภาษาอังกฤษ (MEP) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
26 เด็กหญิง ณิชารีย์ อุดทาเศษ ภาษาอังกฤษ (MEP) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
27 เด็กหญิง พิมพ์นิภา บัวหลง ภาษาอังกฤษ (MEP) ไม่มารายงานตัว
ไม่มามอบตัว
รออัพโหลดเอกสาร
28 เด็กหญิง พิชชาภา ทรายห้วย ภาษาอังกฤษ (MEP) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
29 เด็กชาย ชลาธิป สามแสน ภาษาอังกฤษ (MEP) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
30 เด็กหญิง อภิญญา วันตา ภาษาอังกฤษ (MEP) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
31 เด็กหญิง เบญญาภา ตากิ ภาษาอังกฤษ (MEP) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
32 เด็กหญิง ลภัสรดา รัตน้ำหิน ภาษาอังกฤษ (MEP) สละสิทธิ์ รออัพโหลดเอกสาร
33 เด็กชาย ฐิตินนท์ อินทะจักร์ ภาษาอังกฤษ (MEP) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
34 เด็กชาย ธัญเทพ อินทะจักร์ ภาษาอังกฤษ (MEP) สละสิทธิ์ รออัพโหลดเอกสาร
35 เด็กหญิง กัญญ์ณัชชา คำดา ภาษาอังกฤษ (MEP) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
1 เด็กชาย นภัทร สุภาวงค์ วิทยาศาสตร์ (SMTE) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
2 เด็กชาย จิรภัทร เหล็กตั๋ว วิทยาศาสตร์ (SMTE) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
3 เด็กหญิง กนกพร คุณณาศรี วิทยาศาสตร์ (SMTE) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
4 เด็กหญิง เมธาวี มหาวัน วิทยาศาสตร์ (SMTE) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
5 เด็กหญิง ณิชารีย์ หอยแก้ว วิทยาศาสตร์ (SMTE) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
6 เด็กหญิง ชนิสรา ปารมี วิทยาศาสตร์ (SMTE) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
7 เด็กหญิง วนัสนันท์ ผัดเป้า วิทยาศาสตร์ (SMTE) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
8 เด็กชาย เริงชัย วินาวา วิทยาศาสตร์ (SMTE) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
9 เด็กชาย วรกันต์ ไชยองค์การ วิทยาศาสตร์ (SMTE) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
10 เด็กหญิง ธัญกุล จันทร์ลอย วิทยาศาสตร์ (SMTE) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
11 เด็กชาย นัทธภูมิ แสนทะนา วิทยาศาสตร์ (SMTE) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
12 เด็กหญิง กมลทิพย์ จำปาวงค์ วิทยาศาสตร์ (SMTE) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
13 เด็กหญิง นรกมล จุ่มจันทร์ วิทยาศาสตร์ (SMTE) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
14 เด็กชาย ณฐกร ไชยวุฒิ วิทยาศาสตร์ (SMTE) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
15 เด็กชาย ปิติภัทร ทองรักษ์ วิทยาศาสตร์ (SMTE) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
16 เด็กหญิง เมธาพร ชัยวงษ์ วิทยาศาสตร์ (SMTE) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
17 เด็กหญิง กัลยาวีร์ ตาลพุดซา วิทยาศาสตร์ (SMTE) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
18 เด็กชาย กฤตภาส ใจมุข วิทยาศาสตร์ (SMTE) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
19 เด็กหญิง ศุภิสรา จันตายศ วิทยาศาสตร์ (SMTE) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
20 เด็กชาย ปฐวีร์ จันปนหาร วิทยาศาสตร์ (SMTE) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
21 เด็กหญิง กรรณิกา จันทะศรี วิทยาศาสตร์ (SMTE) ไม่มารายงานตัว
ไม่มามอบตัว
รออัพโหลดเอกสาร
22 เด็กหญิง นภัสสา แก้วแดง วิทยาศาสตร์ (SMTE) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
23 เด็กหญิง กณิศนันท์ ขันตี วิทยาศาสตร์ (SMTE) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
24 เด็กชาย ธนภัทร์ เครืออ้ายตา วิทยาศาสตร์ (SMTE) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
25 เด็กหญิง ฐิติภา เหมวิโรจน์ วิทยาศาสตร์ (SMTE) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
26 เด็กหญิง กิตติญาพร สุตันต๊ะ วิทยาศาสตร์ (SMTE) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
27 เด็กหญิง ณิชภัทร มีอาษา วิทยาศาสตร์ (SMTE) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
28 เด็กชาย ชินวัตร มหายศ วิทยาศาสตร์ (SMTE) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
29 เด็กหญิง นภิสา จอมแพง วิทยาศาสตร์ (SMTE) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
30 เด็กหญิง บุญญิสา เขื่อนจินดาวงค์ วิทยาศาสตร์ (SMTE) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
31 เด็กหญิง ณิชชานลิน ลังกาฟ้า วิทยาศาสตร์ (SMTE) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
เป็นชาย 53 คน หญิง 53 คน จำนวนรวมทั้งสิ้น 106 คน จำนวนที่รับ 96 คน ไม่มารายงานตัว,ไม่มามอบตัว,สละสิทธิ์ 10 คน
 
 

 

 
พัฒนาระบบโดย : คุณครูทวีป นวคุณานนท์
งานรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม.ลำปาง ลำพูน