:: การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 ::
เมนูหลัก
 

แสดงความคิดเห็น ติดตามข่าวสาร
หรือสอบถามข้อมูลโดยคลิก
Like Fanpage ของโรงเรียน


เพิ่มเพื่อน 


สถิติการรายงานตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบทั่วไป

>> เมื่อรายงานตัวแล้ว ที่ช่องรายงานตัวจะเป็นสีเขียว
>> เมื่อแจ้งชำระเงินแล้ว ที่ช่องการชำระเงินจะเป็นสีเหลือง
>> เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการชำระเงินและยืนยันความถูกต้องแล้ว ที่ช่องการชำระเงินจะกลายเป็นสีเขียว

ประเภทการสมัคร

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภทการสมัคร สถานะการรายงานตัว
รายงานตัว การชำระเงิน
1 เด็กหญิง อัจจิมา อินทะพล เงื่อนไขพิเศษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
1 เด็กหญิง กฤตพร เมืองมานิตย์ ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
2 เด็กหญิง กชกร จันตาเวียง ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
3 เด็กหญิง ภิชชาภัชญ์ กมูลธง ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
4 เด็กหญิง ภิญญาดา เย็นใจมา ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
5 เด็กชาย ชลแดน เพิ่มลาภ ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
6 เด็กชาย วรกฤต สุริยะวงค์ ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
7 เด็กหญิง อภิชญา มหาธง ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
8 เด็กชาย ฐนิศร นาเวียง ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
9 เด็กหญิง ฑิฆัมพร สุภาธง ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
10 เด็กชาย ภาคิน นันทิมูล ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
11 เด็กหญิง ภิญญารักษ์ อบอุ่นเชย ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
12 เด็กหญิง ญภา วานิชขจร ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
13 เด็กชาย กฤชนพัต ศรีบุรี ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
14 เด็กหญิง พรนภัส ลาพิงค์ ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
15 เด็กหญิง ยุวภัชร จันทวาท ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
16 เด็กหญิง ภรพชิรา เขียวธง ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
17 เด็กชาย ธนวัฒน์ ผจงบูชิต ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
18 เด็กชาย นัฐภูมิ ศรีคำดี ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
19 เด็กชาย ภาคิน รัตนพฤกษ์ ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
20 เด็กชาย วรพงศ์ มุกดาประกร ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
21 เด็กหญิง รักษณาลี ศีติสาร ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
22 เด็กชาย แสงตะวัน คำเด่นวงศ์ชัย ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
23 เด็กหญิง มนัญชยา คำปันนา ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
24 เด็กหญิง พิชญธิดา สุยะใหญ่ ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
25 เด็กชาย ปภินวัช อิ่นคำ ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
26 เด็กชาย ราเชนท์ แก้วมณี ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
27 เด็กชาย ณัฐนนท์ กัณทาซาว ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
28 เด็กชาย ณกร คำมาจันทร์ ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
29 เด็กหญิง ปิยะธิดา ลาพิงค์ ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
30 เด็กชาย พรพิพัฒน์ พิทักษ์ ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
31 เด็กหญิง สุธีรา ถมโพธิ์ ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
32 เด็กชาย ณัฐธิดา ใจธง ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
33 เด็กชาย ภาคิน มะโนเนือง ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
34 เด็กหญิง โสภาพรรณ ดอยพนาสุข ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
35 เด็กหญิง ฐิติมา ปัญญาพฤกษ์ ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
36 เด็กชาย เกียรติศักดิ์ มะโนเพ็ญ ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
37 เด็กชาย พงศ์ธรรศ มูลสมพิงค์ ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
38 เด็กชาย ธนวัฒน์ เพชรดี ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
39 เด็กหญิง กัญญาวีร์ โปธิ ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
40 เด็กชาย เกียรติขจร พิงคะสัน ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
41 เด็กหญิง ชนิดาภา เสตะพันธ์ ในเขต ไม่มารายงานตัว รออัพโหลดเอกสาร
42 เด็กหญิง อัจฉรา ปาลี ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
43 เด็กชาย จักริน มะโนวงศ์ ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
44 เด็กชาย ภัศรชัย พงษ์พรต ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
45 เด็กหญิง ภัทรวดี จันทร์ศิริ ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
46 เด็กหญิง พัชรพร เดชพงษ์ ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
47 เด็กหญิง พิมภิชา ปวราธิสันติ์ ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
48 เด็กชาย กาญจนาธิป ลุงแสง ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
49 เด็กหญิง กมลพร - ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
50 เด็กชาย ปุณณวิชญ์ หัดธง ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
51 เด็กชาย พิชยา ท้าวชัย ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
52 เด็กชาย ธีรภัทร สมศักดิ์ ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
53 เด็กหญิง อัญชลิกา ผุสดีสราญจิตต์ ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
54 เด็กชาย คณิศร อินตาหล้า ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
55 เด็กหญิง ธัญชนก พรมพิงค์ ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
56 เด็กชาย ภูมิณภัทร แซ่น้อย ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
57 เด็กชาย กีรติวัฒน์ วิโรรส ในเขต ไม่มารายงานตัว รออัพโหลดเอกสาร
58 เด็กหญิง กานต์ธิดา อาภัย ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
59 เด็กหญิง ณัฐพัชร์ สมชัย ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
60 เด็กหญิง อุรชา หลวงโปธา ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
61 เด็กหญิง พรรณกาญจน์ บุญมา ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
62 เด็กชาย ศรวัสย์ ทาบุรี ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
63 เด็กชาย เกริฤทธิ์ ไชยเทพ ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
64 เด็กชาย วัสกร แสงวังคำ ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
65 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ พรหมมินทร์ ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
66 เด็กหญิง สิริวรรณ เทพสิงห์แก้ว ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
67 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ขัติยะแก้ว ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
68 เด็กชาย ชยวัฒน์ ปัญญาแจ่ม ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
69 เด็กหญิง ปณีธี ศิระวงษ์ ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
70 เด็กหญิง พัชราวดี ลาพิง ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
71 เด็กหญิง ธัญชนิต​ วงค์​สินชัย ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
72 เด็กหญิง วรัญญา จันทอง ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
73 เด็กชาย ภาณุเดช ลอยมา ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
74 เด็กหญิง พรพิบูล โสภา ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
75 เด็กหญิง ชฎารัตน์ หมื่นโฮ้ง ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
76 เด็กหญิง อัลิปรียา ไชยประสิทธิ์ ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
77 เด็กชาย ปิติภัทร นุชตะเคียน ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
78 เด็กชาย กันต์ระพี ไชยเวียง ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
79 เด็กหญิง อัณณา มหาฆณาวงฆ์ ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
80 เด็กหญิง อาฐิชญา เจียรนัย ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
81 เด็กชาย กฤดิกุล สุขภุมรินทร์ ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
82 เด็กชาย วชิรวิชญ์ บุญมายอง ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
83 เด็กชาย ชลน่าน ศิลลิ ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
84 เด็กหญิง พัชราภาวดี ปามี ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
85 เด็กหญิง สิริทิพย์ เทพสิงห์แก้ว ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
86 เด็กหญิง อภิชญา ไชยพรหม ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
87 เด็กชาย ศุภณัฐ พันธิ์เดช ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
88 เด็กชาย ชินภัทร ปารมีชัย ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
89 เด็กหญิง ศศิวิมล กุลสุนา ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
90 เด็กหญิง โมศิตา มั่นคง ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
91 เด็กชาย จิรายุ มนตรีโพธิ์ ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
92 เด็กชาย ณัฐพงษ์ มะโนพิงค์ ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
93 เด็กหญิง ดลภัทร เจตน์ธนวัชร์ ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
94 เด็กหญิง ณัฐธิดา พาสวัสดิ์ ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
95 เด็กชาย ธีรภัทรธนเดช แก้วเมืองมูล ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
96 เด็กชาย เจนภพ ถาพิงค์ยศ ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
97 เด็กชาย รัชวุฒิ วิระพฤกษ์ ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
98 เด็กหญิง พัชรพรรณ นามธง ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
99 เด็กหญิง วิลัยลักษณ์ ศริธิธง ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
100 เด็กหญิง ปภัทรนันท์ ยอดออน ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
101 เด็กหญิง ปาริชาติ โท๊ะยองซิว ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
102 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ ประวงค์ ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
103 เด็กชาย ดนุพล หล้าสุขกาศ ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
104 เด็กชาย จิรายุ พรมสนธิ ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
105 เด็กหญิง ณัฐชาพันธ์ ทองอินทร์ ในเขต รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
1 เด็กหญิง พิชชาภา ขัดสงคราม ทั่วไป(นอกเขต) สละสิทธิ์ รออัพโหลดเอกสาร
2 เด็กหญิง จิตประภัสสร ณ ลำพูน ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
3 เด็กหญิง ชนัฐปภา ปินตาเสน ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
4 เด็กหญิง พิมพ์ศุภา โพธิเปา ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
5 เด็กชาย นนท์ทวิช เนตรแสนศรี ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
6 เด็กหญิง พิมพ์ผกา วงค์แก้วนิ่ง ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
7 เด็กหญิง ธนัชญา จันทร ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
8 เด็กหญิง วิรัญญา สุยะวงค์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
9 เด็กหญิง ปุณณดา จายโจง ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
10 เด็กหญิง ชัญญาพัชญ์ จี้ห้วย ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
11 เด็กชาย ปัณณวัชร์ ถิรวัฒน์ประวัติ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
12 เด็กชาย ณัฐนัย จินาเดช ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
13 เด็กหญิง นภัสนันท์ ชัยนันท์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
14 เด็กชาย ศิรสิทธิ์ คำฟู ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
15 เด็กชาย ปภังกร วงค์อำนาจ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
16 เด็กหญิง จิราวรรณ เป๋าคำ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
17 เด็กหญิง นภสร ปังประเสริฐ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
18 เด็กหญิง หอมแดง - ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
19 เด็กหญิง กัญญาภัค ชัยสมภาร ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
20 เด็กชาย ภาณุพงษ์ ปัสนาวาส ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
21 เด็กหญิง สุพิชญา แดงกาศ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
22 เด็กหญิง นิศาชล ส้มกลิ่น ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
23 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ เรือนเป็ง ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
24 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ ไชยวงศ์ษา ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
25 เด็กชาย ณัฐชนน บุญเลิศ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
26 เด็กหญิง ดากานดา ศรีสวัสดิ์เพ็ญ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
27 เด็กชาย นาวินต้า สุขสันต์จรัสพร ทั่วไป(นอกเขต) ไม่มารายงานตัว รออัพโหลดเอกสาร
28 เด็กหญิง พิจิกา ทาธิ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
29 เด็กหญิง กานต์ธีรา บัวคล้าย ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
30 เด็กหญิง สุพิชญา การถาง ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
31 เด็กหญิง รักชนก สรรพช่าง ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
32 เด็กชาย ภูริ ทิศหล้า ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
33 เด็กชาย ณัฐภัทร ไชยสาร ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
34 เด็กหญิง จันทรัสม์ สิริเปี่ยมสุข ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
35 เด็กชาย เฉลิมชัย - ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
36 เด็กหญิง ชนาภัทร จันทร์ป่า ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
37 เด็กชาย ณฐพงศ์ กฤตรักษา ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
38 เด็กชาย กิตติคุณ กุณรินทร์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
39 เด็กชาย เนติธร พานทอง ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
40 เด็กชาย ปิติพัฒน์ นามวงษ์ ทั่วไป(นอกเขต) สละสิทธิ์ รออัพโหลดเอกสาร
41 เด็กหญิง นิศารัตน์ ปัญญาผัด ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
42 เด็กชาย พลภัทร ธรรมขันธ์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
43 เด็กหญิง กัญญพัชร จี้มูล ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
44 เด็กชาย พุฒิพงศ์ เป็งวงศ์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
45 เด็กหญิง ปภาดา จันทะพิงค์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
46 เด็กชาย ภาณุพงษ์ วันทาวงศ์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
47 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ วงษ์ประเสริฐ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
48 เด็กชาย พิธิวัฒน์ วรรณกาศ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
49 เด็กหญิง ธันยมัย ชินาวงค์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
50 เด็กชาย ภัทรพล อูปคำแดง ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
51 เด็กหญิง ณญาดา แก้วพนัส ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
52 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ตาออน ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
53 เด็กชาย สรวิชญ์ สีวลี ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
54 เด็กหญิง ฐิติยา ญาณะเครื่อง ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
55 เด็กหญิง ฟ้าใส ยังน้อย ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
56 เด็กหญิง ปุญรวิภา รอดจันทร์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
57 เด็กชาย จิรภัทร เป็งเมืองลอง ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
58 เด็กชาย ภูริ ปินตาแจ่ม ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
59 เด็กชาย ชลกร จี้มูล ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
60 เด็กชาย พชรพล วงค์คม ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
61 เด็กหญิง อภิชา ลุงยะ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
62 เด็กชาย สุชาครีย์ ปัญญาสม ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
63 เด็กหญิง ศิรินทร์ทิพย์ หวันห้อ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
64 เด็กหญิง บุญยาพร โปธาคำ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
65 เด็กหญิง ภิญญาภัทร กิติทรัพย์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
66 เด็กหญิง เปรมมิกา พิงคะสัน ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
67 เด็กหญิง จิรชยา จ่อจันทร์ ทั่วไป(นอกเขต) สละสิทธิ์ รออัพโหลดเอกสาร
68 เด็กชาย พุทธชาติ ไชยชนะ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
69 เด็กชาย อิทธิพล กรรณิกา ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
70 เด็กหญิง ธัญมน พรหมแจ้ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
71 เด็กหญิง วัณชาณี ลุงออ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
72 เด็กชาย กรวิชญ์ ขุนแหลม ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
73 เด็กหญิง เกวลิน แก้วชัย ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
74 เด็กหญิง ปานิสรา ดีงาม ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
75 เด็กหญิง ชญานิศ เทพปัน ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
76 เด็กหญิง นันธิดา หนั่นต๊ะ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
77 เด็กชาย ภานุพงศ์ วิธีกลาง ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
78 เด็กชาย ณัฐชนน นันติอูป ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
79 เด็กชาย ปิยวัฒน์ ธิยานันท์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
80 เด็กหญิง ทิพวรรณ ปัญญา ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
81 เด็กชาย ภัทรพล ผาบเมฆ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
82 เด็กหญิง ธัญวรัตม์ ญาณพันธ์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
83 เด็กหญิง ณัฐฐาวีรนุช พงษ์รักษา ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
84 เด็กชาย ธฤต แก้วยองผาง ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
85 เด็กชาย ธนากร ตะยะพงศ์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
86 เด็กชาย ธนทัต สุริยะธง ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
87 เด็กชาย ปพนศักดิ์ ยอดปัญญา ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
88 เด็กชาย กษิดิศ ไหวฉลาด ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
89 เด็กหญิง มนันชญา เเสวงจิตต์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
90 เด็กหญิง ณัฐชา มณีวงศ์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
91 เด็กชาย ภัคพล มะโนเพรียว ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
92 เด็กหญิง พาขวัญ - ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
93 เด็กชาย นเรศ สายปัญญา ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
94 เด็กชาย ธีร์ธนสาร ปัญญาแก้ว ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
95 เด็กหญิง กันยากร คำนาศักดิ์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
96 เด็กหญิง ณัฐณิชา ไชยม่าน ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
97 เด็กหญิง เมษิตา เมธาวิกูล ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
98 เด็กหญิง ธมน มณีวรรณ์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
99 เด็กหญิง พิชญภา มหาชัย ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
100 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ยินดี ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
101 เด็กชาย ธนพัฒน์ เผ่าวัฒนวราภรณ์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
102 เด็กชาย ณัฐชนนท์ ทาอ้อม ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
103 เด็กหญิง กัลยารัตน์ ธิมายอม ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
104 เด็กหญิง จิตรา ฝั้นต๊ะ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
105 เด็กหญิง กวินธิดา คนเก่ง ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
106 เด็กหญิง ณัฐนิชา อ่อนเขียว ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
107 เด็กชาย กรกฤต สังหร่าย ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
108 เด็กหญิง เกวลิน กาพันธ์สิทธิ์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
109 เด็กหญิง อันนูร โก๊ะเจริญ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
110 เด็กหญิง รวินท์นิภา ขัดคำแดง ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
111 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา กาวิจา ทั่วไป(นอกเขต) ไม่มารายงานตัว รออัพโหลดเอกสาร
112 เด็กหญิง จิรัชญา สุภาคำ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
113 เด็กชาย วรากร คำวิแสง ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
114 เด็กหญิง สวิชญา กันทาธง ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
115 เด็กชาย กันตพงศ์ ชมภูวัน ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
116 เด็กหญิง พรกนก โกรพิมาย ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
117 เด็กหญิง นิภาภรณ์ บุตรบิน ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
118 เด็กหญิง ปภาวี ศรีทีป ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
119 เด็กหญิง ธัญชนก อุตราช ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
120 เด็กหญิง ญาณปภา แสนลำบุญ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
121 เด็กหญิง ณภัทร มงคลเทพ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
122 เด็กชาย พลลภัตม์ ประสาธน์สุวรรณ์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
123 เด็กชาย ภาคย์รพี คำรังษี ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
124 เด็กชาย ฐานวัฒน์ โพธิ์นาค ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
125 เด็กชาย จักรกฤษ ไชยพรหมมา ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
126 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ศรีษะ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
127 เด็กหญิง จีราภรณ์ ณ ลำพูน ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
128 เด็กหญิง กัญญาณัฐ สมยศ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
129 เด็กหญิง วรรณิดา ฉายแสง ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
130 เด็กหญิง อัฐภิญญา คำบุรี ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
131 เด็กชาย ธีรศักดิ์ แก้วยองผาง ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
132 เด็กหญิง วิไลลักษณ์ สีมะ ทั่วไป(นอกเขต) ไม่มารายงานตัว รออัพโหลดเอกสาร
133 เด็กหญิง จารุวรรณ บุญสม ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
134 เด็กหญิง จุฑามาศ ปัญญา ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
135 เด็กหญิง กันต์กมล ทิพย์บุญมา ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
136 เด็กหญิง กานต์ธิดา เล่าคุณ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
137 เด็กหญิง วิภาดา เจริญท้าว ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
138 เด็กชาย สรรพวัต - ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
139 เด็กหญิง ชวัลญา เอกไธสง ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
140 เด็กหญิง กรชวัล มังกรแก้ว ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
141 เด็กหญิง อริสา พูลพิพัฒน์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
142 เด็กชาย พงศธร พุทธวงค์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
143 เด็กหญิง พิมญดา คำตั้ง ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
144 เด็กหญิง ณัฐริกา แปงตำ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
145 เด็กหญิง ฐิติวรดา ตาสา ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
146 เด็กหญิง จิราภรณ์ พรมกร ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
147 เด็กชาย ธัญเทพ อินทะจักร์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
148 เด็กหญิง นทีกานต์ นามวงค์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
149 เด็กหญิง หทัยรักษ์ ต่อนใจ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
150 เด็กหญิง นปภัช ประทุมธา ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
151 เด็กชาย เมธาวี หันพนัส ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
152 เด็กหญิง เบญญาภา สุขโจม ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
153 เด็กหญิง วิมลพรรณ ดวงแพงมาตร์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
154 เด็กหญิง ดิน ปานอ่อง ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
155 เด็กหญิง ปรางสรณ์ การขยัน ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
156 เด็กหญิง ปวีณ์นุช อ้ายพิงชัย ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
157 เด็กหญิง ณัฐภัสสร คำสม ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
158 เด็กหญิง ชญาณ์นันท์ ตั๋นอุดม ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
159 เด็กหญิง พิมพ์ ไทยใหญ่ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
160 เด็กหญิง ธันยพร สุวารีย์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
161 เด็กหญิง กัลยรัตน์ วังสา ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
162 เด็กหญิง สิริมา มะโนบาง ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
163 เด็กชาย ทินกร บุญกว้าง ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
164 เด็กชาย กณวรรธน์ ไชยบุญเรือง ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
165 เด็กหญิง นภัสสร แก้วยองผาง ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
166 เด็กชาย ชยางกูร แก่นลืม ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
167 เด็กหญิง อัจจิมา เพชรดิน ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
168 เด็กหญิง ธนพร วังต๊ะ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
169 เด็กหญิง เบญญทิพย์ ปินันท์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
170 เด็กชาย พีระพงษ์ จุมปาลี ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
171 เด็กหญิง ณัฐณิชา มโนเสาร์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
172 เด็กชาย ธีรนัย ยะบึง ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
173 เด็กชาย พชรคุณ บุญอินทร์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
174 เด็กหญิง เณติกฤตรา หล้าวงค์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
175 เด็กหญิง พิมพิศชา วงค์ดา ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
176 เด็กชาย ทัพพสาร คำจิแจ่ม ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
177 เด็กชาย อินทนนท์ สิทธิรักษ์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
178 เด็กชาย ธนกฤต พวงชมพู ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
179 เด็กชาย ธีระพงศ์ คำนันทน์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
180 เด็กหญิง อรวรรณ ทาทราย ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
181 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ อุ่นโท้กาศ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
182 เด็กหญิง อัญญาลักษณ์ ชุ่มวิจิตร์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
183 เด็กหญิง อาริสา คาสอ ทั่วไป(นอกเขต) ไม่มารายงานตัว รออัพโหลดเอกสาร
184 เด็กหญิง เจนจิรา แรงดี ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
185 เด็กหญิง ณัฐิยาพร นันตา ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
186 เด็กหญิง กชพรรณ มาพิมาย ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
187 เด็กชาย จิรายุ คังคือ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
188 เด็กชาย แสงหาญ - ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
189 เด็กชาย ปุณณภพ เข็มผง ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
190 เด็กหญิง มัทนา ไชยปัญญา ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
191 เด็กชาย เทพทัต ต๊ะนา ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
192 เด็กชาย วุฒินันท์ กันทะมูล ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
193 เด็กหญิง วิสาสิณีย์ ทองบ่อ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
194 เด็กชาย ไชยวัฒน์ ศรีนันท์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
195 เด็กหญิง ชีวาพร ซื่อวาจา ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
196 เด็กชาย พุฒิพงศ์ กุณแสงคำ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
197 เด็กหญิง นันทรัตน์ สมนาม ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
198 เด็กหญิง อาภรณ์ ลุงนุ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
199 เด็กหญิง ลลิตภัทร อินตาทอง ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
200 เด็กหญิง กมลลักษณ์ รินต๊ะ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
201 เด็กหญิง กัญญาพัชร ชิณะญาน ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
202 เด็กหญิง เปรมมิกา ชูกลาง ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
203 เด็กหญิง พิมลชญา ทิศสัก ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
204 เด็กหญิง ณัฐณิชา กาสุยะ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
205 เด็กชาย กิตติกรณ์ สุวรรณหล้า ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
206 เด็กชาย ปิยพัทธ์ วงศ์อาษา ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
207 เด็กหญิง สุวพิชชา วงเวียน ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
208 เด็กชาย พสิษฐ์ สุยะวารี ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
209 เด็กชาย ณัฐพงศ์ แหยมนาค ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
210 เด็กชาย พร้อมคุณ สมเครือ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
211 เด็กชาย ชินภัทร สมปัญญา ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
212 เด็กชาย นฤภัทร เตจ๊ะ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
213 เด็กหญิง ขวัญจิรา มาเสน ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
214 เด็กหญิง เกวลิน อุ่นสำโรง ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
215 เด็กชาย นันทพัฒน์ ปัญโญใหญ่ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
216 เด็กหญิง พลอยขวัญ จันทร์สว่าง ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
217 เด็กชาย คณิศร แก้วบุญ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
218 เด็กหญิง ณปภัช ยาวิจิตร ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
219 เด็กหญิง ณัฐภรณ์ ลุงจาย ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
220 เด็กหญิง ปภาวดี ปัญญาวงค์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
221 เด็กหญิง ชื่นนภา หวันสะวะ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
222 เด็กหญิง เอวิตรา แบ้งชวน ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
223 เด็กชาย อิทธิพล ดำธรรม ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
224 เด็กหญิง พรกนก เตจ๊ะพิงค์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
225 เด็กชาย กฤตยชญ์ ธรรมสุทธิ์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
226 เด็กหญิง จิราพร เวทย์ปัญญา ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
227 เด็กหญิง ธัญชนก ศรีใจ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
228 เด็กหญิง วัลลดา ฟูวิโรจน์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
229 เด็กชาย ทัณภัทร ศรียาบ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
230 เด็กหญิง ปิยาพัชร สวัสดิ์พันธุ์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
231 เด็กหญิง กรรณิกา จันทะศรี ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
232 เด็กชาย ณัฐนนท์ ไชยวงค์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
233 เด็กหญิง สิรัลชนา ทามล ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
234 เด็กชาย ตรัยคุณ ทะดวงศร ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
235 เด็กหญิง ประภาพิมพ์ ตุ้ยน้อย ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
236 เด็กหญิง วริศรา เกษมศรี ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
237 เด็กหญิง หนึ่งลัดดา พิงคะสัน ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
238 เด็กหญิง ประภาวรินทร์ ตรองแล้ว ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
239 เด็กหญิง กัญญาภัทร จันทะวรรณ์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
240 นาย อริญชัย ลุงแสง ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
241 เด็กชาย ฐิติวัฒน์ จำเริญรักษ์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
242 เด็กหญิง เพียรรพี ชมภูรัตน์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
243 เด็กหญิง สุทธิมา พรมสนธิ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
244 เด็กชาย อลงกต ทิพย์อักษร ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
245 เด็กหญิง ธีรดา ปินตาศรี ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
246 เด็กหญิง พัชราภรณ์ ลาวนันท์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
247 เด็กหญิง ณิชานันท์ ขัดสี ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
248 เด็กหญิง วราพร วงศ์ชัย ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
249 เด็กหญิง พฤษภา เอกเรื่อง ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
250 เด็กชาย ณัฏฐนันท์ วรรณวิจิตร ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
251 เด็กชาย ภีมากร ยองจา ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
252 เด็กชาย ณภัทร นันทะนา ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
253 เด็กหญิง กรกนก ณ ลำพูน ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
254 เด็กหญิง วรัญญา ชายน้อย ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
255 เด็กชาย อภิวัฒน์ ขุมเงิน ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
256 เด็กหญิง ชลธิชา เขตโลก ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
257 เด็กหญิง ฐิรัชจิกาล ป้องกา ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
258 เด็กชาย สิทธิโชค เศรษฐกิจ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
259 เด็กชาย ทัศไนย ทิพประโชค ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
260 เด็กชาย พชร ศิรินาม ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
261 เด็กหญิง กุลสินี วงศ์วรรณ์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
262 เด็กชาย กวิน กาวิจา ทั่วไป(นอกเขต) สละสิทธิ์ รออัพโหลดเอกสาร
263 เด็กหญิง รัตติการณ์ จงใจ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
264 เด็กชาย ธนภัทร์ แสนทะวัน ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
265 เด็กหญิง ณัฐวรัญช์ เทพชนะ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
266 เด็กชาย ชนาวิท ชูจันทร์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
267 เด็กชาย อัครวิทย์ สมเทศ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
268 เด็กหญิง ณชารีญา อนนท์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
269 เด็กหญิง ณัฐณิชา ใจแจ่ม ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
270 เด็กหญิง นิชานันท์ สิทธิวงศ์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
271 เด็กหญิง ธารารัตน์ สุนรกุล ทั่วไป(นอกเขต) ไม่มารายงานตัว รออัพโหลดเอกสาร
272 เด็กหญิง ปพิชญา นาคปน ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
273 เด็กหญิง ศศิวิมล จินะการ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
274 เด็กชาย บัณฑิต อิริจา ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
275 เด็กหญิง ปริชญา นาควรรณ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
276 เด็กหญิง บุณยวีร์ เกาะกาใต้ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
277 เด็กชาย กนกพล หมื่นแจ่ม ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
278 เด็กหญิง ปราณปรียา เกี๋ยงรินทร์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
279 เด็กหญิง กนกพร บุญเจริญ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
280 เด็กชาย พงศกร หวันกาศ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
281 เด็กหญิง วนาลี ชัยพนัส ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
282 เด็กชาย ธนกร นาคสีเขียว ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
283 เด็กหญิง วรกัญญา เวียงนาค ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
284 เด็กชาย ก้องกิดากร เอกกลาง ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
285 เด็กหญิง ธัญชนก พรมอาด ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
286 เด็กหญิง ปันฑิตา ทายะ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
287 เด็กชาย คุณากร พรหมสาร ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
288 เด็กชาย ธวัชชัย ปินตาเปี้ย ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
289 เด็กหญิง พิมพ์ชนก เอี่ยมสว่าง ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
290 เด็กหญิง วันทีตา ลุงน้อย ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
291 เด็กหญิง ลัดดาวัลย์ โธ่สะปุ๋ง ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
292 เด็กหญิง พิชญ์ชา ศรีวิชัย ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
293 เด็กชาย ธนโชติ จักขุเรือง ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
294 เด็กหญิง อภิชญา เต็งจังหรีด ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
295 เด็กชาย ธรรมธัช สุทัศน์วรคุณ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
296 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ธรรมอักษร ทั่วไป(นอกเขต) สละสิทธิ์ รออัพโหลดเอกสาร
297 เด็กหญิง พัทธ์ธีราพร ฺฮามวงค์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
298 เด็กหญิง ศิรินันท์ ยะสินธ์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
299 เด็กหญิง ศศิวิมล ยะอะนันต์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
300 เด็กหญิง ภูษนิศา ศรีวิลา ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
301 เด็กหญิง วราพร วงศ์ทา ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
302 เด็กชาย กฤษชานนท์​ สุริยะ​ธง​ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
303 เด็กชาย พนัสพล ชัยพนัส ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
304 เด็กชาย ภาณุพงศ์ ก๋าคำ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
305 เด็กชาย ธนพงษ์ จันเทศ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
306 เด็กหญิง รุ่งธิวา วงค์อินทร์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
307 เด็กชาย นพรัตน์ พนาศรีจินดา ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
308 เด็กหญิง สุชานันท์ ทองวิรัตน์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
309 เด็กชาย กำชัย มณีขัติย์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
310 เด็กหญิง รัตนภรณ์ ชัยขุนพล ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
311 เด็กชาย ศุภกร ชัยนันท์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
312 เด็กหญิง ปาณิดา ปาเกิด ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
313 เด็กหญิง พัชริดา สุภาษา ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
314 เด็กชาย ธนภัทร หล้าแก้ว ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
315 เด็กหญิง ชวัลรัตน์ จันทร์กาศ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
316 เด็กชาย ศรราม นันตาสิน ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
317 เด็กชาย ปภังกร วิรัตน์พฤกษ์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
318 เด็กหญิง นิชาภัทร พอสุยะ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
319 เด็กหญิง จารุกัญญ์ ปินชัย ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
320 เด็กชาย ก้องกิดากร แปงแก้ว ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
321 เด็กชาย ธนาธิป เย็นจิตต์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
322 เด็กหญิง ชัญญานุช แก้วพงค์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
323 เด็กหญิง ศิภาพร ชนะศุภพาณิชย์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
324 เด็กหญิง ณัจฉรียา ญาสมุทร ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
325 เด็กหญิง วริศรา แก้วเมืองมา ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
326 เด็กหญิง ธัญชนก ศรีพยัคฆ์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
327 เด็กหญิง นฤพร ภูนบทอง ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
328 เด็กหญิง กัญญาณัช ยศกาศ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
329 เด็กหญิง หนึ่งฤทัย หลวงปางอ้าย ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
330 เด็กหญิง กนิษฐา น้อยสะปุ๋ง ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
331 เด็กชาย ณัฏฐชัย บัวตูม ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
332 เด็กหญิง ศศิประภา ไชยอุประ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
333 เด็กหญิง นิษฐิดา อินทะยา ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
334 เด็กชาย ปัณณทัต ปากองวัน ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
335 เด็กหญิง ณัฐกานต์ แซ่หวง ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
336 เด็กชาย ณัฐชานนท์ โนโชติ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
337 เด็กหญิง ศิริพร ศรีจันตา ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
338 เด็กชาย นฤเทพ เครือยศ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
339 เด็กชาย วายุ อะกะเรือน ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
340 เด็กชาย ธนภูมิ สุรินทร์โส ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว รออัพโหลดเอกสาร
341 เด็กชาย ภูธเนศ ชัยวงษ์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว รออัพโหลดเอกสาร
342 เด็กชาย ธนนท์ ลักษณา ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว รออัพโหลดเอกสาร
343 เด็กหญิง ชนัญญา ทากันท์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว รออัพโหลดเอกสาร
344 เด็กชาย ภูริภัทร์ เป็งสิริ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
345 เด็กชาย ณภัทร ภู่สว่าง ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
346 เด็กชาย กฤตเมธ เรือนคำ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
347 เด็กชาย นนทพัทธ์ เตจ๊ะพิงค์ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
348 เด็กชาย วรภัทร มาลัย ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว รออัพโหลดเอกสาร
349 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ เอกเรื่อง ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว รออัพโหลดเอกสาร
350 เด็กหญิง อิสราภรณ์ ธิพึง ทั่วไป(นอกเขต) สละสิทธิ์ รออัพโหลดเอกสาร
351 เด็กชาย สุวิชชา มีบุญ ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว รออัพโหลดเอกสาร
352 เด็กหญิง อริสา สมบุญโสด ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว รออัพโหลดเอกสาร
353 เด็กหญิง มณีกานต์ ชัยศรี ทั่วไป(นอกเขต) รายงานตัวแล้ว รออัพโหลดเอกสาร
1 เด็กชาย ธนวันต์ หน่อป้อ ความสามารถพิเศษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
2 เด็กชาย มักซ์ อัครินทร์ เดอร์ ความสามารถพิเศษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
3 เด็กหญิง กวินธิดา กาวารี ความสามารถพิเศษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
4 เด็กหญิง วิชญาพร สุขใจ ความสามารถพิเศษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
5 เด็กชาย บุญฤทธิ์ ตุ่นป้อ ความสามารถพิเศษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
6 เด็กหญิง อุรัสยา เวทมนต์ ความสามารถพิเศษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
7 เด็กหญิง กชกร ปวงทุเลา ความสามารถพิเศษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
8 เด็กหญิง เพ็ญพิชญา สุทธกูล ความสามารถพิเศษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
9 เด็กชาย กิตตินันท์ - ความสามารถพิเศษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
10 เด็กหญิง ธมลวรรณ กุยวารี ความสามารถพิเศษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
11 เด็กหญิง วนัช​พร​ คงยศกร ความสามารถพิเศษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
12 เด็กชาย ธนกร ตุ๋งพนัสสัก ความสามารถพิเศษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
13 เด็กหญิง นวพร สุมทุมพฤกษ์ ความสามารถพิเศษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
14 เด็กชาย กรกริช เอวจักร ความสามารถพิเศษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
15 เด็กหญิง จิรัชญา เทพวรรณ ความสามารถพิเศษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
16 เด็กชาย ธีรศาสนติ์ เทพนากิจ ความสามารถพิเศษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
17 เด็กชาย จิรภัทร เป็งกาศ ความสามารถพิเศษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
18 เด็กชาย วีรวิชญ์ ไชยเมืองดี ความสามารถพิเศษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
19 เด็กหญิง กานดานา ทิศวงษา ความสามารถพิเศษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
20 เด็กชาย อัฏษดาภรณ์ ชัยชนะ ความสามารถพิเศษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
21 เด็กหญิง ญาณ​ิกา คำเหล็ก ความสามารถพิเศษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
22 เด็กหญิง อาภาพิชญ์ แขกเสนา ความสามารถพิเศษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
23 เด็กหญิง ณัฐนิชา เขื่อนแก้ว ความสามารถพิเศษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
24 เด็กชาย กิตติศักดิ์ บุญสา ความสามารถพิเศษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
25 เด็กหญิง รวิสรา นำปูนสัก ความสามารถพิเศษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
26 เด็กหญิง ทิพานันท์ ใจสัก ความสามารถพิเศษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
27 เด็กชาย นนธวัช จี้ธรรม ความสามารถพิเศษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
28 เด็กชาย ธนกฤต ตุ๋งพนัสสัก ความสามารถพิเศษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
29 เด็กชาย ศุภณัฐ ศรีวิชัย ความสามารถพิเศษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
30 เด็กชาย ภัทรวุฒิ สิทธิกัน ความสามารถพิเศษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
31 เด็กหญิง ธันย์ชนกจ์ ธรรมวัง ความสามารถพิเศษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
32 เด็กชาย ธันยบูรณ์ ละมูล ความสามารถพิเศษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
33 เด็กหญิง ดุษฎี ครุ่นส้าว ความสามารถพิเศษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
34 เด็กหญิง สิริวิมล ไชยโย ความสามารถพิเศษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
35 เด็กหญิง นุศรา รัตนะมณี ความสามารถพิเศษ รายงานตัวแล้ว ชำระเงินแล้ว
เป็นชาย 217 คน หญิง 277 คน จำนวนรวมทั้งสิ้น 494 คน จำนวนที่รับ 481 คน ไม่มารายงานตัว/สละสิทธิ์ 13 คน
 
 

 

 
พัฒนาระบบโดย : คุณครูทวีป นวคุณานนท์
งานรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม.ลำปาง ลำพูน